Kiểm tra luồng dữ liệu là gì?

Tram Ho

Kiểm thử luồng dữ liệu là một trong những chiến lược kiểm thử, tập trung vào các biến dữ liệu và giá trị của chúng, được sử dụng trong logic lập trình của sản phẩm phần mềm, bằng cách sử dụng biểu đồ luồng điều khiển. Kiểm tra luồng dữ liệu là hình thức kiểm tra hộp trắng và kiểm tra kiểu cấu trúc, thường kiểm tra tại các điểm, trong đó các giá trị dữ liệu đang được các biến nhận và tại các điểm, khi được gọi để sử dụng. Nó được sử dụng để lấp đầy khoảng cách giữa kiểm tra đường dẫn và kiểm tra nhánh.

Ý tưởng cơ bản đằng sau hình thức kiểm tra này là tiết lộ các lỗi và lỗi mã hóa, điều này có thể dẫn đến việc triển khai và sử dụng không đúng các biến dữ liệu hoặc giá trị dữ liệu trong mã lập trình, ví dụ: dị thường dữ liệu, như:

 • Tất cả các biến dữ liệu, có trong mã lập trình đã được khởi tạo hay chưa,
 • Các biến dữ liệu được đưa vào sử dụng, đã được khởi tạo trước hay chưa,
 • Nếu các biến dữ liệu khởi tạo, đã được sử dụng, ít nhất một lần, trong mã lập trình.

1. Dữ liệu được sử dụng trong Mã lập trình như thế nào?

Nói chung, các đối tượng dữ liệu xảy ra trong vòng đời lập trình trải qua 3 giai đoạn

 • Định nghĩa: các biến dữ liệu được xác định, tạo và khởi tạo, cùng với việc cấp bộ nhớ cho đối tượng dữ liệu cụ thể đó.

 • Cách sử dụng: Các biến dữ liệu được khai báo có thể được sử dụng trong mã lập trình, ở hai dạng

 1. Là một phần của vị ngữ (P), chẳng hạn như "Nếu (A> B)"
 2. Ở dạng tính toán (C), khi các mục dữ liệu được tham gia vào các tính toán để đưa ra một số đầu ra.
 • Xóa hoặc Kill: Bộ nhớ được phân bổ cho các biến, được giải phóng và được đưa vào sử dụng cho một số mục đích khác.

2. Các loại kiểm tra luồng dữ liệu:

Quá trình kiểm tra luồng dữ liệu có thể được thực hiện thông qua hai phương pháp hoặc phương pháp khác nhau.

 • Kiểm tra luồng dữ liệu tĩnh

Trong thử nghiệm tĩnh, nghiên cứu và phân tích mã được thực hiện mà không thực hiện thực thi mã như sử dụng tệp tiêu đề sai hoặc sử dụng tệp thư viện hoặc lỗi cú pháp. Nói chung, trong loại thử nghiệm này, mẫu duk, tức là định nghĩa, cách sử dụng và kiểu hủy của các biến dữ liệu được theo dõi và quan sát với sự trợ giúp của biểu đồ luồng điều khiển.

 • Kiểm tra luồng dữ liệu động

Nó liên quan đến việc thực thi mã, để theo dõi và quan sát các kết quả trung gian. Về cơ bản, nó trông nom vùng phủ sóng của các thuộc tính luồng dữ liệu. Loại thử nghiệm này có thể bao gồm các hoạt động sau:

 1. Xác định tất cả các cặp du, tức là định nghĩa và cách sử dụng trong mã.
 2. Phát hiện đường dẫn khả thi giữa mỗi cặp định nghĩa và sử dụng.
 3. Thiết kế và tạo các bộ trường hợp thử nghiệm cho mỗi đường dẫn.

3. Phạm vi kiểm tra luồng dữ liệu:

Phạm vi của luồng dữ liệu theo "đường dẫn phụ" và "đường dẫn hoàn chỉnh" có thể được phân loại theo các loại sau:

 • Tất cả phạm vi định nghĩa: Bao gồm "đường dẫn phụ" từ mỗi định nghĩa đến một số sử dụng tương ứng của chúng.
 • Tất cả phạm vi sử dụng định nghĩa-C: "đường dẫn phụ" từ mỗi định nghĩa đến tất cả việc sử dụng C tương ứng của chúng.
 • Tất cả phạm vi sử dụng định nghĩa-P: "đường dẫn phụ" từ mỗi định nghĩa đến tất cả việc sử dụng P tương ứng của chúng.
 • Tất cả phạm vi sử dụng: Phạm vi của "đường dẫn phụ" từ mỗi định nghĩa đến mỗi lần sử dụng tương ứng không phân biệt loại.
 • Tất cả phạm vi sử dụng định nghĩa: Phạm vi của "đường dẫn phụ đơn giản" từ mỗi định nghĩa đến mỗi lần sử dụng tương ứng.

4. Ưu điểm của kiểm tra luồng dữ liệu:

Kiểm tra luồng dữ liệu giúp chúng tôi xác định chính xác bất kỳ vấn đề nào sau đây:

 • Một biến được khai báo nhưng không bao giờ được sử dụng trong chương trình.
 • Một biến được sử dụng nhưng không bao giờ khai báo.
 • Một biến được định nghĩa nhiều lần trước khi nó được sử dụng.
 • Giải quyết một biến trước khi nó được sử dụng.

5. Hạn chế kiểm tra luồng dữ liệu:

Với những lợi thế của việc sử dụng thử nghiệm thăm dò trong môi trường nhanh, một số hạn chế cũng liên quan đến nó như:

 • Người kiểm tra cần có đủ kiến ​​thức về lập trình.
 • Quá trình tốn thời gian và tốn kém.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo