VueJS: Viết Menu thả xuống của riêng bạn

Tram Ho

I. Chuẩn bị:

Tạo mới 1 vue-app:

Config cơ bản:

  1. Babel.
  2. Esint.

Oke. Run web nào:

II.Ý tưởng:

Về cơ bản, mình sẽ viết 1 cái dropdown-menu, khá giống với của bootstrap (vì không chú trọng UI nên mình chỉ làm đầy đủ chức năng thôi nha, các bạn có thời gian thì cố gắng hoàn thiện nhé):

dropdown-menu bootstrap 4

Check Document Dropdown Menu of Bootstrap Here!

Vấn đề ở đây là, mình không sử dụng 1 Library thứ 3 bên ngoài.

Okey, make some noises!

II. Thực hiện:

1. Cây thư mục:

Vì chỉ tạo thêm component DropdownMenu theo dạng List-Item, cấu trúc thư mục của mình về cơ bản sẽ giống Vue CLI, nên mình sẽ hiển thị phần thay đổi:

2. UI:

Mình sẽ làm nhanh phần CSS, các bạn có thể sử dụng CSS có sẵn của Bootstrap nạp vào nếu không muốn làm phần UI.

File app.vue:

File DropdownMenu/index.vue:

File DropdownMenu/Item.vue:

3. Code logic:

DropdownMenu/index.vue mình sẽ có các props:

  • Sử dụng 1 id được truyền vào để hỗ trợ DOM và phân biệt giữa multi dropdown-menu.
  • prop arrays để truyền vào các item cho dropdown-menu.

File Home.vue:

Bên trong DropdownMenu/index.vue:

  • Có biến isOpen chính là công tắc đóng mở Dropdown-menu (true là mở, false là đóng).
  • Truyền vào Item.vue 1 function: closeDropdown thực hiện việc đóng Dropdown-menu của chúng ta từ Item bên trong.

File DropdownMenu/Item.vue:

Theo lý thuyết, click button sẽ đóng mở DropdownMenu của chúng ta, ngoài ra khi click từng Item, cũng sẽ đóng Dropdown. Nếu muốn thực hiện 1 công việc nào đó ở Item, mình truyền function cho các item trong arrays và sử dụng methods tại Item.vue để gọi lại công việc đó là xong.

Ngoài ra, DropdownMenu còn phải đóng khi chúng ta click ra bên ngoài của nó nữa. Lúc này, mình sử dụng window.addEventListener('click', ...) để phát hiện từng click và kiểm tra xem đang click vào DropdownMenu hay không?

Lúc này, mình sẽ sử dụng hook:

  • created để addEventListener.
  • beforeDestroy để removeEventListener.

File DropdownMenu/index.vue:

Đoạn code document.getElementById('your-id).contains(event.target) sẽ trả về true nếu chúng ta click vào 1 đối tượng HTML là con của your-id (prop) mà chúng ta đã truyền ở phía trên.

Giờ, mình sẽ tạo thêm 1 DropdownMenu bên cạnh để kiểm tra trường hợp multi dropdown-menu:

File Home.vue:

It worked, perfectly!

Mình xin phép share repos của mình, mọi người hãy clone về và nhận xét giúp mình nhé.

Link github: Here!

Cảm ơn anh Trần Đại Sơn đã góp ý cho em về phần eventListener. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo