Gói Vue – Lịch, Bộ nhớ cục bộ và Lớp phủ

Tram Ho

Vue.js có thể dễ dàng sử dụng để phát triển các ứng dụng giao diện người dùng tương tác.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách các package tốt nhất để thêm calendars, overlays và xử lý local storage.

1. vue-fullcalendar

vue-fullcalendar cung cấp cho chúng ta một calendar component đơn giản để hiển thị các sự kiện.

Để sử dụng nó, trước tiên chúng ta cài đặt nó bằng cách chạy:

Sau đó, chúng ta sử dụng nó bằng cách viết như sau:

main.js

App.vue

Chúng tôi đăng ký component. Sau đó, sử dụng nó trong App component.

full-calendar nhận mộtevents prop, là một mảng các objects.

Objects có thuộc tính title,startend.

title là tiêu đề sự kiện.

start là chuỗi ngày bắt đầu. end là chuỗi ngày kết thúc.

Nó tạo ra các sự kiện khi tháng được thay đổi và một sự kiện clicked.

2. v-calendar

v-calendar là một calendar component khác.
Để cài đặt, chạy lệnh:

Bây giở sử dụng nó, ta viết code như sau:

main.js

App.vue

để add một date picker

để add calendar:

3. VueLocalStorage

VueLocalStorage là một Vue plugin cho phép xử lý local storage trong ứng dụng Vue.

Để cài đặt, chạy lệnh:

Sau đó, để sử dụng nó, chúng ta viết code như sau:
main.js

App.vue

Chúng ta đăng ký plugin.

Sau đó, chúng ta có thể thao tác lưu trữ cục bộ với thuộc tính this.$localStorage.

Chúng ta có thể gọi get để lấy một giá trị:

Để xóa một mục nhập, chúng ta gọi remove :

4. vue-loading-overlay

vue-loading-overlay cung cấp cho chúng ta overlay để hiển thị khi một thứ gì đó được tải (load)

Để cài đặt, chạy lệnh:

Sau đó, để sử dụng ta viết code như sau:

Chúng ta sử dụng loading component để thêm overlay để hiển thị khi dữ liệu được tải.

active là một prop được set là true nếu bạn muốn hiển thị overlay.

can-cancel làm cho overlay có thể bị hủy.

Sau đó, khi chúng ta hủy bỏ phương thức onCancel được gọi, bởi vì chúng ta đặt nó làm giá trị của on-cancel prop.

Chúng ta có thể sử dụng nó như một plugin.

Ví dụ, chúng ta có thể viết:

main.js

App.vue

Chúng ta gọi phương thức this.$loading.show để hiển thị overlay.

Thuộc tính container được đặt thành ref (tham chiếu) của container mà chúng ta muốn hiển thị overlay.

onCancel có phương thức để gọi khi nó bị hủy.

5. Kết luận

vue-fullcalendar là một component bộ chọn lịch và ngày.

vue-loading-overlay là một overlay component sử dụng khi load dữ liệu.

VueLocalStorage là một plugin để xử lý local storage trong ứng dụng Vue.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo