Viết Unit Test trong project với Golang

Tram Ho

Ở các phần trước, chúng ta đã hoàn thành các chức năng cơ bản của 1 webserver golang như Login, Register, CRUD. Mục đích bài viết nhằm giới thiệu một cách cơ bản cách triển khai, viết unit test với Golang. Cách viết các testcase phức tạp, đòi hỏi nhiều công phu hơn sẽ chưa được giới thiệu trong bài viết này. Mong là sẽ sớm được giới thiệu với các bạn trong một bài viết không xa.

1. Giới thiệu

Go cung cấp 2 thư viện tiêu chuẩn dùng để viết test:

 • testing: Cung cấp các chức năng kiểm thử tự động cơ bản
 • httptest: Cung cấp các chức năng để kiểm thử http

Ngoài ra còn khá nhiều thư viện, framework test do bên thứ 3 phát triển như gocheck, ginkgo, v.v

Các file test khi dùng package testing có phần đuôi ở tên là _test.go. Ví dụ ta có file hello.go thì file test sẽ tên là hello_test.go Thêm nữa, tên hàm test sẽ có dạng

Hàm Test truyền vào 1 tham số kiểu con trỏ kiểu T của thư viện testing. kiểu T chứa các phương thức hỗ trợ việc quản lý trạng thái của testcase cũng như hỗ trợ việc format logs in ra của testcase thông qua các phương thức Error, Errorf, Fail, Log, v.v. Chi tiết tất cả phương thức của kiểu T và cách sử dụng các bạn có thể xem chi tiết ở đây.

2. Viết testcase với thư viện testing

Chúng ta có ví dụ đơn giản như sau:

 • Hàm hello thực hiện chức năng cơ bản là trả về Hello + tham số name truyền vào. Nếu name rỗng thì trả về chuỗi What is your name ?.
 • Hàm TestHello kiểm tra 2 khả năng đầu ra của hàm hello. Nếu giá trị trả về khác với đầu ra kỳ vọng thì test sẽ failed.
 • Phương thức t.Errorf cũng như t.Error có chức năng đánh dấu các test failed nếu đầu ra không đúng kỳ vọng. Sau khi thực thi xong, code trong hàm TestHello vẫn tiếp tục được thực thi. t.Errorf khác t.Error giống như fmt.Printlnf khác fmt.Println.

Chúng ta chạy thử test, test case pass vì giá trị trả về khớp với kỳ vọng.

Chúng ta thử sửa hàm hello một chút và giữ nguyên hàm TestHello

Run test case:

Output thực tế là You do not have name ! thay vì What is your name ? như kỳ vọng.

Kiểm tra test coverage

coverage 100%, tuyệt vời

3. Viết testcase với thư viện httptest

 • Hàm Welcome đơn giản thực hiện trả về client thông điệp Welcome to our website khi người dùng truy cập vào http//localhost:3000.
 • Hàm TestWelcome sẽ cần tạo một webserver riêng (với multiplexer mặc định của thư viện net/http). Kết quả status code trả về được kiểm tra, nếu khác 200 thì test sẽ failed.

3. Viết testcase bằng thư viện của bên thứ 3

Các thư viện được hỗ trợ chính thức bởi Go Team như testing hay httptesting đơn giản, dễ học, dễ dùng. Tuy nhiên, với các ứng dụng trung bình đến lớn, lượng testcase cần viết nhiều hay sử dụng các phương pháp viết test tối tân hơn như double test thì chúng lại cho thấy sự hạn chế nhất định. Đó là lúc cần đến những công cụ mạnh mẽ hơn từ bên thứ 3.

Gocheck

Cài đặt:

 • Hàm Suite có nhiệm vụ đăng ký đối tượng cần kiểm thử, ở đoạn code trên ngụ ý rằng ta cần kiểm thử các phương thức của struct Person. Bất kỳ phương thức nào bắt đầu bằng tiền tố Test sẽ được coi là phương thức kiểm thử.
 • Hàm func TestingT(testingT *testing.T) sẽ có nhiệm vụ chạy các testcase ứng với đối tượng được đăng ký trong hàm Suite.
 • Giả sử ta tạo mới một struct là Personal và thay thế câu lệnh var _ = Suite(&Person{}) bằng var _ = Suite(&Personal{})

Chạy go test lên:

Như chúng ta thấy, không có testcase nào được chạy do chúng ta chẳng viết bất cứ hàm nào để test Personal cả. Đổi lại như cũ và chạy go test, ta sẽ có 2 testcase của Person như sau.

Ginkgo

Ginkgo là một framework hỗ trợ việc kiểm thử trong Go. So với Gocheck, Ginkgo mạnh mẽ, cũng như hỗ trợ nhiều tính năng hơn. Nếu các bạn đã từng viết test cho Javascript thì hẳn sẽ thấy quen thuộc khi làm quen với Ginkgo.

Cài đặt:

Đi kèm với Ginko, chúng ta cài đặt thêm Gomega là một matcher/assertion library, tương tự như thư viện Chai bên Javascript. Nó giúp kiểm tra các giá trị trả về có đúng với kỳ vọng hay không ?

Demo

Ở ví dụ này chúng ta định nghĩa struct Book gồm có 3 thông tin và method CategoryByLength để phân loại sách theo số trang. Lớn hơn bằng 300 trang thì thuộc dạng NOVEL, bé hơn 300 trang thì trả về SHORT STORY.

 • File book_test.go ta viết test để test method CategoryByLength
 • Ta fake 2 biến dữ liệu đại dại cho 2 loại sách
 • Khi gọi phương thức CategoryByLength với biến longBook, ta dùng các hàm của thư viện Gomega để kiểm tra giá trị trả về có như mong đợi là NOVEL hay không ? Tương tự với biến shortBook.

Chạy test thôi

Tài liệu tham khảo

https://www.manning.com/books/go-web-programming

https://medium.com/rungo/unit-testing-made-easy-in-go-25077669318

https://onsi.github.io/ginkgo/

http://onsi.github.io/gomega

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo