var, let, const – Khác nhau chỗ nào?

Tram Ho

Đây là một bài viết nhằm giúp các bạn mới tìm hiểu về Javascript clear rõ về vấn đề giữa ba cách khai báo biến đó là var, let, const.

letconst được giới thiệu trong ES6. Câu hỏi đặt ra ở đây là nó khác gì với var? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về scope, cách dùng và hoisting.

var

Trước khi ES6 ra đời, thì var là một ông vua. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề khi ra sử dụng cách khai báo này. Đầu tiên, hãy hiểu rõ var trước khi chúng ta thảo luận về những vấn đề trên.

Scope của var

Scope hiểu cơ bản thì nó có nghĩa là nơi các biến này có sẵn để sử dụng. Khi ta khai báo var, thì biến đó có thể là global scope hoặc function/local scope.

Biến sẽ là global scope khi một biến var được khai báo bên ngoài một function. Điều này có nghĩa là bất kỳ biến nào được khai báo bằng var bên ngoài một function thì có thể dùng được ở mọi nơi.

Biến sẽ là function scope khi nó được khai báo bên trong một function. Điều này có nghĩa là biến đó sẽ có sẵn và chỉ dùng được ở trong function đó.

Dưới đây là một ví dụ:

Ở đây, greeter là một biến có global scope bởi vì nó được khai báo bên ngoài một function trong khi hello là một function scope. Chính vì vậy, chúng ta sẽ không thể truy cập hello ở bên ngoài function. Nếu chúng ta làm như này:

Chúng ta sẽ nhận lỗi do hello không được phép truy cập ở bên ngoài function.

Biến var có thể khai báo lại và update

Điều này có nghĩa là chúng ta có thể khai báo lại một biến đã được khai báo trong cùng một scope mà không bị lỗi.

tương tự:

Hoisting của var

Hoisting là một cơ chế của Javascript, khi mà ta khai báo một biến hoặc function thì chúng sẽ được đẩy lên đầu scope của chúng trước khi mã được thực thi. Dưới đây là ví dụ:

Nó sẽ là như thế này:

Ở đây biến var đã được đẩy lên đầu scope của nó và khởi tạo với một giá trị là undefined.

Vấn đề của var

Có một điểm yếu khi chúng ta sử dụng var. Dưới đây sẽ là một ví dụ giải thích:

Do times > 3 trả về true, greeter được khai báo lại thành “say Hello instead”. Đây sẽ không phải là vấn đề nếu bạn cố ý muốn greeter được khai báo lại, nó sẽ là một vấn đề khi bạn quên rằng một biến greeter đã được khai báo trước đó. Và điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy output mà bạn nhận được.

Đây cũng là lý do tại sao letconst ra đời.

let

let gần như là “meta” trong nhiều năm nay. Điều này là khá là bình thường vì nó là một sự cải tiến đối với cách khai báo cũ là var. Nó giải quyết vấn đề của var mà chúng ta vừa đề cập.

Scope của let

Scope của let là block scope. Block là một đoạn mã được giới hạn bởi {}. Một block nằm trong một dấu ngoặc nhọn. Bất kỳ thứ gì trong dấu ngoặc nhọn đều là một block.

Chính vì vậy, một biến được khai báo trong một block bằng let chỉ có thể được sử dụng trong block đó. Dưới đây là ví dụ:

Có thể thấy rằng khi ta cố console.log(hello) thì nó sẽ trả về lỗi. Đó là do hello có block scope.

let có thể update nhưng không thể khai báo lại

Cũng giống var, một biến được khai báo bằng let có thể update được trong scope của nó. Nhưng điều khác biệt ở đây là một biến khai báo bằng let không thể khai báo lại được trong scope của nó. Dưới đây là ví dụ:

Làm như này sẽ lỗi:

Tuy nhiên, nếu cùng một biến nhưng lại được khai báo trong các scope khác nhau thì không có vấn đề gì:

Đó chính là lý do tại sao let lại là meta hiện tại. Khi sử dụng let, bạn sẽ không phải bận tâm nếu trước đó bạn đã khai báo một biến có trùng tên vì biến let sẽ chỉ tồn tại trong phạm vi của nó.

Hoisting của let

Cũng giống var, khi ta khai báo một biến let thì nó cũng sẽ được đẩy lên đầu. Nhưng lưu ý, không giống var, khi khởi tạo thì var sẽ có giá trị là undefined. let không như vậy, nên nếu bạn cố dùng let trước khi khai báo, bạn sẽ gặp lỗi tham chiếu (Reference Error).

const

Các biến được khai báo bằng const sẽ có giá trị không đổi. Cách khai báo này có một số điểm tương đồng với let.

Scope của const

Cũng giống let, scope của const là block scope.

const không thể update hoặc khai báo lại

Điều này có nghĩa là giá trị của một biến được khai báo bằng const sẽ không thay đổi trong scope của nó. const không thể update hoặc khai báo lại. Dưới đây là ví dụ:

hoặc:

Chính vì thế, mọi khai báo bằng const đều phải được khởi tạo tại thời điểm khai báo.

Nhưng khi chúng ta khai báo các đối tượng với const, sẽ có một chút khác biệt. Một đối tượng const sẽ không thể update, nhưng các thuộc tính của nó thì lại có thể update. Dưới đây là ví dụ:

Chúng ta sẽ không thể làm như sau:

Thay vào đó:

Bằng cách này chúng ta có thể update giá trị của greeting.message mà không bị lỗi.

Hoisting của const

Cũng giống như let, khi khai báo const chúng sẽ được đưa lên đầu nhưng không được khởi tạo.

Tổng kết

  1. var có global scope trong khi letconst có block scope.
  2. Các biến var có thể update và khai báo lại trong scope của nó; let có thể update nhưng không khai báo lại được; Các biến const không thể update cũng như không thể khai báo lại.
  3. Cả ba cách khai báo đều sở hữu cơ chế hoisting. Nhưng các biến var được khởi tạo với giá trị undefined, letconst không như vậy, chúng không được khởi tạo.
  4. varlet có thể khai báo mà không cần khởi tạo, const phải được khởi tạo trong quá trình khai báo.

Thank you for reading

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo