Upload Image từ UIImagePickerController sử dụng Alamofire

Tram Ho

Đầu tiên.

Upload từ UIImagePickerController bạn sẽ cần một file data từ Image Picker.

Đầu tiên bạn sẽ cần UIImagePickerControllerDelegate , UINavigationControllerDelegate và thêm Privacy-Photo Library Usage Description trong file info.plist.

Trước khi gọi function imagePickerController, bạn cần thêm delegate UIImagePickerController bên trong function của bạn. Ví dụ mình có một function handleProfilePicker

Sau khi thêm delegate bạn có thể gọi function imagePickerController didFinishPickingMediaWithInfo . Function này để giữ file image từ thư viện photo của bạn

Mình có một đoạn code mẫu khi hoàn thành việc chọn ảnh từ picker để xử lý giá trị Image được edit và chưa edit:

Sau khi thành công chọn ảnh từ picker, việc thứ hai là biết data images. UIImageJPEGRepresentation sẽ return image được chọn từ picker thành JPEG image và nén nó lại

Parameters

Chúng ta sẽ upload image từ picker khi yêu cần cần có asscess token


Đảm bảm key của bạn trong tham số cùng với sever và tất nhiên tham số withName trong multipartFormData là giống nhau.
Mình hi vọng bạn sẽ thành công upload ảnh từ picker với Alamofire

Source: https://medium.com/@hanifsgy/alamofire-multipart-with-parameters-upload-image-from-uiimagepickercontroller-swift-a4abada24ae

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo