Upload file với filepond.js và laravel 8

Tram Ho

Với filepond.js là 1 thư viện upload ảnh khá tuyệt vời và tài liệu về nó cũng khá nhiều. Cũng có khá nhiều video hướng dẫn kết hợp với laravel, nhưng mình thấy chưa ai hướng dẫn về cách upload theo dạng encode khi chúng ta dùng submit form.

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhé:

  1. Trong code HTML của bạn, tạo một form để gửi request POST đến route submit_form:

và đăng ký thêm plugins endcode

  1. Trong backend

Tạo route:

Tạo controller:

Trong đó, chúng ta sử dụng hàm json_decode để chuyển đổi chuỗi JSON sang một mảng trong PHP, sau đó giải mã các file bằng phương thức base64_decode. Cuối cùng, chúng ta lưu các file đã giải mã vào disk bằng phương thức put của đối tượng Storage.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo