Unit Test trong PHP – Công cụ tuyệt vời

Tram Ho

Unit Test là gì?
Unit Test là một công cụ của PHP giúp chúng ta có thể kiểm tra được như các hàm (Function), thủ tục (Procedure), lớp (Class), hoặc các phương thức (Method). Việc kiểm tra này được thực hiện bằng các mã lệnh. Unit Test là cách test khoa học hơn, tính toán, dự phòng và có khả năng lưu kết quả test sau này, có thể giúp các bạn sinh viên làm bằng chứng đã test phần mềm cho các giảng viên un hihi.

Bạn xem bài viết tại đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo