Tuỳ chỉnh pattern trong Swift

Tram Ho

 • Một trong những đặc điểm nổi bật của Swift là có nhiều tính năng gốc được implement bằng chính Swift thay vì phải tuỳ chỉnh cứng trong complier. Về lý thuyết thì điều đó rất tiện lợi và cho chúng ta linh hoạt trong tuỳ chỉnh cách hoạt động có hiệu quả cao cho công việc.
 • Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu sâu hơn về việc lựa chọn và tuỳ chỉnh pattern phù hợp trong Swift để thấy chúng ta có thể xây dựng các custom pattern hoàn chỉnh và một số kỹ thuật thú vị chúng ta có thể sử dụng sau này.

1/ Ví dụ đơn giản:

 • Pattern matching là công việc khớp giá trị với các pattern được xác định trước đó thường để xác định ra nhánh code nào sẽ thực hiện công việc. VD: mỗi khi chúng ta switch dựa trên các giá trị có sẵn:

 • Bên trên chúng ta sử dụng enum Section để xác định 2 pattern được tạo trước đó (featuredrecent), đây là một cách sử dụng thông thường về việc pattern matching trong swift, nó tí khi gây ra những ảnh hưởng không đáng có trong khi code.
 • Để nói rõ hơn, chúng ta định nghĩa Pattern struct, chúng ta sẽ sử dụng nó để định nghĩa closure của chúng ta. Closure này sẽ lấy giá trị phù hợp và trả về kết quả Bool:

 • struct bên trên có vẻ đơn giản nhưng nó hoàn toàn cho phép chúng ta có thể định nghĩa các sắp xếp tuỳ chỉnh pattern bằng cách sử dụng generic type constaints để thêm các static factory methods để tạo các pattern của chúng ta.

 • Tất cả các pattern matching trong Swift đều rất mạnh mẽ, với việc sử dụng operator ~= để dùng làm đối số bên trái và các giá trị phù hợp bên phải.

2/ Pha trộn và tuỳ chỉnh phù hợp:

 • Nếu chúng ta đang làm việc trong app như mạng xã hội, khi sử dụng LoggedInUser struct để theo dõi date của user đã log in như id, friendId:

 • Bây giờ chúng ta muốn build 1 view controller để hiển thị bất kỳ số người sử dụng như một danh sách mà chúng ta muốn render các icon khác nhau phụ thuộc vào user thuộc loại nào. Quyết định đó được đưa ra bởi switch statement:

3/ Pattern so sánh:

 • Tiếp tục mở rộng Pattern bằng cách thêm vào các chức năng. Chúng ta sẽ viết các extension sử dụng protocol Comparable bao gồm 2 method:

 • Đoạn code trên sẽ trở nên hữu dụng khi chúng ta muốn so sánh các giá trị hơn hoặc kém. Ở ví dụ này chúng ta chúng có thể kiểm tra user có vượt ngưỡng điểm của trò chơi không bằng cách sử dụng switch:

4/ Covert key path trong các pattern:

 • Một các sử dụng khác của việc hình thành các mẫu cực kì hữu dụng là sử dụng key-path:

 • Với đoạn code trên chúng ta có thể pha trộn key-path với các kiểu pattern cho phép chúng ta có thể giải quyết các đoạn code logic phức tạp chỉ với việc sử dụng switch statement.
 • Ởđây chúng ta đã quyết định cách phân tích một dòng văn bản trong một danh sách phụ thuộc vào first character bằng cách sử dụng Character type để tạo mẫu key-path, kết hợp với với các pattern phù hợp với enum Kind

 • Để đoạn code trên hoạt động trơn tru, hãy định nghĩa 1 operator khác == sẽ trả về Pattern kết hợp KeyPath và một hằng số như sau:

 • Chúng ta đã kết hợp key-path với giá trị được tạo từ pattern chúng ta chỉ cần đơn giản implement cách chúng ta tính toán level của giá trị giao hàng với Destination như sau:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo