Tricks bạn nên biết khi làm việc JS

Tram Ho

Khi bắt đầu học Javascript, mình đã tìm kiếm được 1 số những trick và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những thứ hay ho đó, mình nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong quá trình code.

1. Filter Unique Values

Set được đưa vào trong es6, cùng với … spread operator, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra một array mới với giá trị duy nhất.

Trick này làm việc đối với những array có giá trị nguyên thuỷ (primitive type): undefined, null, boolean, stringnumber (Nếu bạn có array chứa những object, function, array thì không áp dụng Set được nhé !!!)

2. Every and Some

Hàm everysome không phải là 2 hàm thường sử dụng nhiều. Nhưng nó lại rất hữu ích trong một vài trường hợp nhất định.

every: chạy qua từng phần tử và kiểm tra một điều kiện nhất định. Nếu pass qua hết phần tử trong mảng sẽ trả về true. Nếu một phần tử không thoả màn điều kiện trả về false

some: chạy qua từng phần tử và kiểm tra một điều kiện nhất định. Nếu tìm thấy được phần tử nào đủ điều kiện thì trả về true. Nếu chạy hết phần tử trong mảng mà vẫn không tìm thấy phần tử phù hợp điều kiện thì trả về false

3. Convert to Boolean

Ngoài những giá trị boolean thuần truefalse, tất cả giá trị trong Javascripttruthy ngoại trừ 0, '', null, undefined, NaNfalsy

Chúng ta có thể chuyển đổi giữa truefalse bằng việc sử dụng ! (negative operator), toán tử ! có thể chuyển một type thành boolean

Kiểu chuyển đổi này rất tiện trong những câu lệnh điều kiện.

4. Convert to String

Chuyển đổi nhanh một number thành một string, chúng ta có thể sử dụng toán tử + ''

5. Get the Last Item(s) in an Array

Method slice() trong array có thể nhận một số nguyên âm, và nếu bạn đưa vào đó là số nguyên âm thì nó sẽ lấy từ điểm cuối của một array thay vì điểm bắt đầu

Nguồn tham khảo: https://morioh.com/p/2a323b4a7909

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo