Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt

Đây sẽ là những video với thông tin bổ ích nhất cho người dùng C, giúp họ có thể nắm bắt toàn bộ các kiến thức C từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian nhanh nhất!

Ngôn Ngữ C – 01 – Giới Thiệu Ngôn Ngữ
Ngôn Ngữ C – 02 – Sử dụng CodeBlocks để tạo Project C
Ngôn Ngữ C – 03 – Viết Chương Trình C Đầu Tiên
Ngôn Ngữ C – 04 – Thư viện stdio.h là gì?
Ngôn Ngữ C – 05 – Cách ghi chú lúc lập trình C
Ngôn Ngữ C – 06 – Hàm printf hoạt động như thế nào?
Ngôn Ngữ C – 07 – Biến là gì? Có ăn được không?
Ngôn Ngữ C – 08 – Kiểu dữ liệu: Số Tự Nhiên (int)
Ngôn Ngữ C – 09 – Mảng số tự nhiên
Ngôn Ngữ C – 10 – Mảng ký tự hay còn được gọi là chuỗi
Ngôn Ngữ C – 11 – Lệnh và khối lệnh
Ngôn Ngữ C – 12 – Câu lệnh rẽ nhánh If Else
Ngôn Ngữ C – 13 – Câu lệnh rẽ nhánh Else If
Ngôn Ngữ C – 14 – Lệnh Switch với số nguyên
Ngôn Ngữ C – 15 – Lệnh Switch với ký tự
Ngôn Ngữ C – 16 – Vòng lặp: while
Ngôn Ngữ C – 17 – Vòng lặp: for
Ngôn Ngữ C – 18 – Vòng lặp: do while
Ngôn Ngữ C – 19 – Cách thoát ra khỏi một vòng lặp? Dùng break
Ngôn Ngữ C – 20 – Cách bỏ qua một nhóm các điều kiện trong vòng lặp, dùng continue
Ngôn Ngữ C – 21 – Lệnh goto
Ngôn Ngữ C – 22 – Chương trình tính lãi suất tiền gửi
Ngôn Ngữ C – 23 – Tiền xử lý #define
Ngôn Ngữ C – 24 – Hàm nhập vào từ bàn phím, scanf
Ngôn Ngữ C – 25 – Dùng hàm getchar để nhập vào chuỗi có khoảng trắng
Ngôn Ngữ C – 26 – Dùng hàm putchar để in ký tự ra màn hình
Ngôn Ngữ C – 27 – Viết chương trình đếm ký tự
Ngôn Ngữ C – 28 – Điều thú vị về phép gán bằng
Ngôn Ngữ C – 29 – Viết chương trình đếm dòng(hàng)
Ngôn Ngữ C – 30 – viết chương trình đếm từ
Ngôn Ngữ C – 31 – Cấu trúc của một hàm và prototype là gì
Ngôn Ngữ C – 32 – Cấu trúc của một hàm và lệnh return
Ngôn Ngữ C – 33 – Truyền tham trị – Arguments call by value
Ngôn Ngữ C – 34 – Thử nghiệm lý thuyết call by value
Ngôn Ngữ C – 35 – Hàm trả về kiểu void
Ngôn Ngữ C – 36 – Biến cục bộ, Biến auto
Ngôn Ngữ C – 37 – Giải thích cách sử dụng scope và auto
Ngôn Ngữ C – 38 – Biến toàn cục
Ngôn Ngữ C – 39 – Cách đặt tên biến hiệu quả
Ngôn Ngữ C – 40 – Float vs Double khác nhau như thế nào
Ngôn Ngữ C – 41 – Thắc mắc về short, long, long long, unsigned, signed, tràn số?
Ngôn Ngữ C – 42 – Hằng số là gì? Từ khóa const
Ngôn Ngữ C – 43 – Một vài thủ thuật với chuỗi hằng
Ngôn Ngữ C – 44 – Các phép toán cộng trừ nhân chia và ép kiểu
Ngôn Ngữ C – 45 – Độ ưu tiên của các phép toán
Ngôn Ngữ C – 46 – Phép toán chia lấy dư (modulus)
Ngôn Ngữ C – 47 – toán tử sizeof
Ngôn Ngữ C – 48 – Các phép tăng giảm
Ngôn Ngữ C – 49 – Phân biệt getchar và getch
Ngôn Ngữ C – 50 – Các toán tử quan hệ
Ngôn Ngữ C – 51 – Kiểu dữ liệu _Bool
Ngôn Ngữ C – 52 – các toán tử gán
Ngôn Ngữ C – 53 – toán tử dấu phẩy
Ngôn Ngữ C – 54 – Mã hóa dữ liệu bằng thư viện ctype.h
Ngôn Ngữ C – 55 – Các hàm kiểm tra chuỗi trong ctype
Ngôn Ngữ C – 56 – toupper tolower trong thư viện ctype

ITZone via Daynhauhoc

Chia sẻ bài viết ngay