Tính thời gian chạy code trong Python dễ ợt với module timeit

Tram Ho

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu một module rất hữu dụng trong việc đo lường thời gian chạy các code snippet nhỏ: timeit.

I. Các cách sử dụng

 • Module timeit có thể được sử dụng qua CLI:

  Ex:

  python3 -m timeit 'print ([n**2 for n in range(1000)])'

 • Hoặc có thể được gọi trong code Python:

  Ex:

II. Các hàm được cung cấp

Như có thể thấy thì bằng việc gọi timeit.timeit, bạn đã có thể tính toán số thời gian chạy của 1 hàm. Module timeit cung cấp 3 hàm khá tiện lợi và 1 public class Timer.

 1. Class timeit.Timer(stmt='pass', setup='pass', timer=<timer function>, globals=None)

Đây là phần khung xương của cả module. Hầu hết các hàm khác của module này đều chỉ là một hàm bọc ngoài cho class này. Class Timer có thể nhận vào vài tham số. Statement (stmt) – là đoạn code hoặc hàm mà bạn muốn thực thi, setup – là đoạn code mà
muốn chạy để chuẩn bị 1 số thứ trước khi tính thời gian. Lưu ý là hai hàm này có thể là một chuỗi tách nhau bởi dấu ; .

Ex:

timer là hàm tính thời gian và được đặt mặc định là <default timer> của module. Cuối cùng, globals là tham số dùng để xác định namespace mà bạn thực thi hàm ( mặc định là được thực thi trong namespace của timeit).

 1. Hàm timeit.timeit(stmt='pass', setup='pass', timer=<default timer>, number=1000000, globals=None)

Hàm này sẽ tạo ra 1 Instance của class Timer, rồi truyền vào class này các tham số mà class yêu cẩu như trên. Có thể thấy có một tham số mới là number, bạn có thể dùng tham số này để xác định số lần mà bạn sẽ chạy hàm.

 1. Hàm timeit.repeat(stmt='pass', setup='pass', timer=<default timer>, repeat=5, number=1000000, globals=None)

Tương tự như trên thì hàm này cũng sẽ tạo ra 1 Instance của class Timer. với các tham số truyền vào. Lần này thêm 1 tham số là repeat bên cạnh number. Có thể thấy hai tham số repeatnumber dễ gây ra rối. Bạn có thể hiểu hai tham số này như sau: repeat là số lần mà bạn chạy cả hàm timeit, còn number là số lần mà bạn chạy đoạn code mà bạn muốn đo lường. Ví dụ :

Có thể thấy ở trên, hàm timeit được lặp lại 6 lần và trả ra 6 kết quả khác nhau, mỗi lần chạy, hàm timeit chạy đoạn code mà mình đã truyền vào 5 lần.

 1. timeit.default_timer()
  Hàm này sẽ xác định hàm timer của module, luôn luôn là time.perf_counter().

III. Chạy module từ CLI

Cú pháp chạy hàm timeit từ CLI như sau

Các tham số theo thứ tự như sau:

 • -n hoặc --number=N

  Số lần mà hàm timeit sẽ chạy đoạn code của bạn

 • -r hoặc --repeat=N

  Số lần mà bạn muốn hàm timeit chạy

 • -s hoặc --setup=S

  Đây sẽ là đoạn code mà bạn muốn chạy để setup những thứ cần thiết cho đoạn code được đo lường.

 • -p hoặc --process

  Đây là cách để sử dụng hàm tính thời gian khác time.process_time() thay vì hàm mặc định là time.perf_counter()

 • -u hoặc --unit=U

  Đơn vị thời gian mà bạn muốn hiển thị ra. Có thể dùng nsec, usec, msec hoặc sec

Đó là tóm tắt của mình về module timeit. Bạn có thể đọc thêm ở đây. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn tính thời gian hàm chạy của mình vui vẻ.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo