Tìm hiểu về Unix/Linux – Mảng và vòng lặp

Tram Ho

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tim hiểu về array và vòng lặp trong shell script nhé. Khái niệm về array chắc cũng không xa lạ với anh em coder nữa nên chúng ta sẽ bỏ qua nha.

Định nghĩa các giá trị trong array

1. Định nghĩa gián tiếp

Định nghĩa gián tiếp là việc bạn sẽ gán từng giá trị tới từng index của mảng, ví dụ:

2. Định nghĩa hỗn hợp

Với kiểu này thì chúng ta có thể khai báo array với hàng loạt các giá trị, chúng ta cũng có thể thêm giá trị vào sau nếu muốn

hoặc

Truy cập các giá trị

1. Lấy tất cả các giá trị

Để in ra tất cả các giá trị trong array, chúng ta sử dụng:

Kết quả:

2. Lấy giá trị đầu tiên

Kết quả:

3. Lấy giá trị cụ thể

Kết quả:

4. Lấy giá trị theo index của string

Kết quả:

5. Độ dài giá trị cụ thể

Kết quả:

6. Độ dài mảng

Kết quả:

Vòng lặp

Có array thì đương nhiên sẽ có vòng lặp phải không nào ?. À còn một điều nữa về những toán tử trong shell, mình quên mất chưa viết bài này nên các bạn có thể tham khảo tạm một bài khác nhé (link)

Trong shell thì có 4 loại vòng lặp: while, for, until, select. Cụ thể như sau

While

Cú pháp cũng của vòng lặp while cũng không khác gì trong những ngôn ngữ mà chúng ta hay sử dụng, khi nào mà điều kiện ở while còn thỏa mãn thì vòng lặp sẽ tiếp tục chạy

Giờ chúng ta sẽ tạo 1 vòng lặp in ra các phần tử trong 1 mảng nhé

Kết quả:

Ngoài ra bạn cũng có thể nhiều vòng lặp lồng nhau

Kết quả:

For

Đây là vòng lặp sẽ duyệt từng phần tử trong mảng

Kết quả:

Until

Vòng lặp này thì sẽ thực hiện cho tới khi gặp 1 điều kiện. Ví dụ giờ mình muốn lấy những phần tử trong mảng có index < 5 thì sẽ để điều kiện là until index > 5

Kết quả:

Select

Nôm na là bạn sẽ đưa cho người dụng chọn 1 option và bạn sẽ in ra kết quả của option đó. Hãy thử ví dụ dưới đây nhé

Kết quả:

Bài tham khảo:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo