Tìm hiểu về Ethereum Virtual Machine (EVM)

Tram Ho

Hẳn những ai đã từng tìm hiểu Ethereum chắc sẽ chẳng xa lạ gì với khái niệm Ethereum Virtual Machine (EVM). Nhưng để thực hiểu sự cơ chế nó hoạt động như thế nào thì không phải chuyện đơn giản, mình trước giờ thấy nó khá phức tạp và lằng nhằng nên cũng chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi kỹ hơn về cấu trúc, cách hoạt động của EVM

1. EVM là gì ?

EVM nói một cách đơn giản là một phần trong mạng Ethereum có nhiệm vụ xử lý việc triển khai và thực thi trên smart contract. Một giao dịch chuyển ETH từ tài khoản EOA này qua tài khoản EOA khác sẽ không cần EVM xử lý. EVM có trên tất cả các client (node) của mạng Ethereum, hướng đến mục tiêu như là một máy tính phi tập trung toàn cầu.

EVM là một máy trạng thái Turing hoàn chỉnh, bởi vì tất cả các bước thực thi được giới hạn trong một lượng hữu hạn các bước tính toán. Đây là điều khác biệt so với Bitcoin khi trên bitcoin thì Stack Machine chỉ là máy Turing không hoàn chỉnh.

EVM được thiết kế theo kiến trúc stack-based, tất cả đều được lưu trong stack, word size là 256-bit. Các thành phần lưu trữ thông tin trên EVM được chia ra thành 3 phần

 • Một mã ROM cố định, không thể thay đổi. Được load cùng byte code của smart contract khi xử lý contract.
 • Một bộ nhớ ngắn hạn. . Khi muốn lưu trên Solidity thì dùng từ khóa memory
 • Một bộ nhớ dài hạn. Khi muốn lưu trên Solidity thì dùng từ khóa storage

2. Tập lệnh

Tập lệnh của EVM được chia thành các loại như sau

1. Xử lý toán học

 • ADD: Cộng
 • MUL: Nhân
 • SUB: Trừ
 • DIV: Chia số nguyên
 • SDIV: Chia số nguyên dương
 • MOD: Modulo
 • SMOD: Tính Modulo số nguyên dương
 • ADDMOD: Cộng trong hệ cơ số
 • MULMOD: Nhân trong hệ cơ số
 • EXP: Lũy thừa
 • SIGNEXTEND: Tăng không gian biểu diễn bit của số nguyên dương
 • SHA3: Tính giá trị băm keccak256

2. Lệnh tương tác với stack

 • POP: Loại bỏ phần tử trên cùng stack
 • MLOAD: Load 1 word (16 bit) từ bộ nhớ memory
 • MSTORE: Lưu 1 word vào bộ nhớ memory
 • MSTORE8: Lưu 1 byte vào bộ nhớ memory
 • SLOAD: Load 1 word từ bộ nhớ storage
 • SSTORE: Lưu 1 word từ bộ nhớ storage
 • MSIZE: Kiểm tra dung lượng bộ nhớ memory còn trống
 • PUSHx: Thay đổi giá trị x byte trên stack (x từ 1-32)
 • DUPx: Nhân bản ngăn xếp thứ x (x từ 1 đến 16)
 • SWAPx: Đổi vị trí giữ stack thứ 1 và stack (x+1) (x từ 1-16)

3. Tương tác với thanh ghi

 • STOP: Lệnh dừng
 • JUMP: Set giá trị của thanh ghi PC thành bất cứ giá trị nào
 • JUMPI: Thay đổi điều kiện giá trị trên thanh ghi PC
 • PC: Lấy giá trị của thanh ghi PC
 • JUMPDEST: Đánh dấu

4. Lệnh hệ thống

 • LOGx: Thêm log với x tham số, (x từ 0 đến 4)
 • CREATE: Tạo account mới
 • CALL: Lời gọi dến account khác
 • CALLCODE: Lời gọi đến account đang thực thi giao dịch
 • RETURN: Tạm dừng thực thi và trả lại dữ liệu đầu ra
 • DELEGATECALL: Ủy quyền việc thao tác bộ nhớ của contract cho địa chỉ khác
 • STATICCALL: Lời gọi ko làm thay đổi trạng thái
 • REVERT: Revert transaction
 • INVALID: Chỉ định ko hợp lệ, dừng thực thi
 • SELFDESTRUCT: Hủy hợp đồng và chuyển toàn bộ số dư đến tài khoản khác

5. Logic

 • LT: Phép so sánh ít hơn (less than)
 • GT: Phép so sánh lớn hơn (greater than)
 • SLT: So sánh bé hơn với số dương
 • SGT: So sánh lớn hơn với số dương
 • EQ: So sánh bằng
 • ISZERO: Toán tử NOT
 • AND: Toán tử AND
 • OR: Toán tử OR
 • XOR: Toán tử XOR
 • NOT: Toán tử NOT
 • BYTE: Lấy 1 byte từ 256 byte

6. Môi trường

 • GAS: Truy vấn lượng Gas còn lại trong quá trình thực thi giao dịch
 • ADDRESS: Lấy giá trị địa chỉ đang thực thi giao dịch
 • BALANCE: Lấy số dư tài khoản
 • ORIGIN: Trả về giá trị địa chỉ người dùng khởi phát giao dịch
 • CALLER: Trả về địa chỉ gọi giao dịch này (bao gồm cả địa chỉ contract)
 • CALLVALUE: Trả về lượng eth được dùng trong giao dịch
 • CALLDATALOAD: Trả về input data của giao dịch
 • CALLDATASIZE: Trả về size của input data
 • CALLDATACOPY: Copy the input data vào memory
 • CODESIZE: Trả về kích thước mã nguồn (size of code) trong môi trường hiện tại (EOA sẽ có size of code bằng 0)
 • CODECOPY: Copy code vào memory
 • GASPRICE: Trả về giá Gas
 • EXTCODESIZE: Trả về size of code của bất cứ account nào
 • EXTCODECOPY: Copy code vào memory
 • RETURNDATASIZE: Trả về output data
 • RETURNDATACOPY: Copy output data vào memory

6.Lệnh tương tác với block

 • BLOCKHASH: Lấy giá trị băm của 1 trong 256 block gần nhất
 • COINBASE //Get the block’s beneficiary address for the block reward
 • TIMESTAMP: Lấy giá trị timestamp của block
 • NUMBER: Lấy giá trị block number
 • DIFFICULTY: Lấy giá trị độ khó
 • GASLIMIT: Lấy giá trị gas limit

3. Biên dịch Sodility sang EVM ByteCode

Phần này chúng ta cùng demo và đi chi tiết hơn về cách code Solidity được biên dịch sang ByteCode. Trước mắt chúng ta cần cài trình biên dịch Solidity

Chúng ta có 1 file code đơn giản như sau

Biên dịch code nào

--asmcho output là EVM assembly, --opcodes là ra dạng các OPCODES--bin sẽ cho ra binary của contract ở dạng hex. Để xem thêm các tùy chọn và giải nghĩa của từng tham số, chúng ta tra cứu bằng lệnh solc --help. Kết quả sẽ cho 3 file dưới đây

Example.opcode

Example.evm

Example.bin

Nhìn các file trên thực sự mình không hiểu mô tê gì hết. Nhưng với các câu lệnh stack của EVM đã biết ở phần trên, chúng ta cùng thử giải mã 1 đoạn trong file Example.opcode

 • 2 câu lệnh PUSH1 nhằm thêm 1 byte vào đỉnh stack lần lượt theo thứ tự là 0x600x40
 • Lệnh MSTORE sẽ làm trống stack, gía trị 0x60 sẽ được lưu ở vùng nhớ 0x40. Lệnh MSTORE cần 2 đối số, và nó sẽ lấy 2 giá trị trên đỉnh stack (Đối số đầu tiên là địa chỉ vùng nhớ và đối số thứ 2 là giá trị)
 • CALLVALUE push vào đỉnh stack lượng wei mà địa chỉ triển khai hợp đồng, ở TH số lượng wei bằng 0

Tài liệu tham khảo

https://ethereum.stackexchange.com/questions/46084/which-nodes-have-evms-and-how-do-they-compare-the-results

https://github.com/ethereumbook/ethereumbook

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo