Tìm hiểu và sử dụng Collection trong Laravel

Tram Ho

Mọi người thường nói là framework laravel rất mạnh mẽ vậy thì nó mạnh mẽ ở đâu? với tôi thì bất cứ thành phần nào của Laravel đều mạnh mẽ cả. Bài hôm này chúng ta cùng tìm hiểu về 1 thành phần hết sức quan trọng trong laravel là Collection.

Laravel Collection là gì

Laravel Collection là một class cung cấp các phương thức tập trung vào việc xử lý mảng dữ liệu một cách thuận tiện nhằm làm giảm thiểu tối đa thời gian cho các lập trình viên. Đặc biệt là làm API kết nối tới database vì dữ liệu trả về từ database có sẵn kiểu là Collection. ví dụ về collection:

Sử dụng Laravel Collection

Khởi tạo collection

Khởi tạo collection bằng cách đơn giản như sau

Khởi tạo thông qua helper collect

$collection = collect([1, 2, 3]);

Khởi tạo qua class Collection

$collection = new \Collection([1, 2, 3, 4, 5]);

Nhìn nó cũng không khác gì tạo mảng nhỉ

Các Collection hay dùng.

Laravel collection có rất nhiều phương thức giúp cho lập trình viên sử lý dữ liệu dễ dàng hơn.

all()

Phương thức này lấy dữ liệu trong collection trả về dữ liệu dạng mảng

$data = Collection::make([1, 2, 3, 4, 5, 6])->all();

//output [1,2,3,4,5,6];

get

Hàm lấy giá trị của phần tử trong mảng.

first()

Phương thức first() trả về phần tử đầu tiên trong collection

pluck()

Phương thức pluck() sẽ trả về toàn bộ giá trị của một key của mỗi phần tử trong collection

SortBy Hàm sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần.

Take Hàm giới hạn số lượng trả về.

count Hàm có tác dụng đếm các phần tử trong collections.

avg Hàm tính giá trị trung bình của các phần tử trong mảng.

push()

Phương thức push() sẽ thêm một phần tử mới vào cuối collection

values()

Hàm values() trả về giá một collection mới và tạo các key thành các số nguyên liên tiếp

chumk Hàm các tác dụng tách một mảng ra thành các mảng con.

Chia sẻ bài viết ngay