Tìm hiểu nhanh về nginx – Phần 1

Tram Ho

nginx là một công cụ rất quen thuộc với những người làm server (backend) nói chung, việc nắm được những concepts cơ bản về nó là một điều rất cần thiết. Trong bài viết lần này tôi sẽ chia sẻ cho bạn đọc những ghi chép cá nhân của tôi trong quá trình tìm hiểu về nginx.

Hai nguồn chính tôi tham khảo và học hỏi ở đây là:

nginx là gì ?

nginx là server cung cấp nội dung cho trang web, không những thế nginx cũng có thể được sử dụng như reverse proxy, HTTP cache như hình minh hoạ dưới đây

File_000 (1)

Không những thế, trong trường hợp hệ thống có nhiều servers thì nginx còn hoạt động như một load balancer giúp điều phối các requests đến với các servers tương ứng.

Như hình minh hoạ ở trên bạn thấy nginx có thể hoạt động như một Reverse proxy

Trong trường hợp hệ thống cần mã hoá (encryption), thay vì phải mã hoá và giải mã hoá ở từng servers, bạn sẽ thiết lập mã hoá và giải mã hoá ở nginx server là đủ.

Phần cài đặt nginx các bạn có thể tham khảo tại link https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/install/

Configuration Terms

Có 2 khái niệm config cơ bản trong nginx đó là:

 • Context
 • Directive

Do context tương đương như scope, giống như đoạn code ở trên các contexts có thể lồng nhau.

3 contexts quan trọng của nginx cần chú ý đó là:

 • http
 • server
 • location

Các config thường sẽ được đặt trong file config của nginx với tên là nginx.conf, mặc định thì nginx service của hệ thống sẽ sử dụng file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf (đây là đường dẫn trên hệ thống của tôi với hệ điều hành macOS, các bạn với hệ điều hành Linux hay Window sẽ có sự khác biệt).

Tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng file config nginx của cá nhân mình bằng việc sử dụng câu lệnh như dưới đây

Reload nginx

Sự khác biệt cơ bản giữa nginx restartnginx reload đó là:

 • nginx reload sẽ tắt tiến trình cũ của nginx đi, dựa theo config file để khởi tạo lại một tiến trình mới (lưu ý ở đây nginx service KHÔNG BỊ TẮT), trong trường hợp file config có vấn đề thì toàn bộ tiến trình sẽ bị dừng lại
 • nginx restart sẽ TẮT HẲN nginx đi và BẬT LẠI nginx service mới. Tuy nhiên nếu config file gặp vấn đề thì nginx service sẽ bị DỪNG HẲN

Serve static content

Với các static content như HTML hay CSS, bạn cần thêm định nghĩa về types như sau:

Các types này có thể được tham khảo ở file mime.types trong hệ thống của bạn (với tôi đó là file /usr/local/etc/nginx/mime.types)

Lấy ví dụ với css, nếu ta không có directive text/css css; thì khi load file .css về thì trình duyệt sẽ hiểu nó là file text/plain như hình bên dưới, lúc này các style bên trong file css sẽ không được apply cho trang HTML của bạn.

Screen Shot 2022-09-23 at 12 09 18

Nếu có directive text/css css; thì trình duyệt sẽ hiểu đó là file text/css, khi đó các style sẽ được áp dụng cho trang HTML của bạn.

Screen Shot 2022-09-23 at 12 13 18

nginx location block

Có 3 cách config cho URI:

 • Regex match
 • Prefix match
 • Exact match

Với Regex match bạn có thể làm như ví dụ sau:

~ symbol cho thấy bạn sẽ sử dụng regex ở đây, tuy nhiên mặc định thì đây là case sensitive (phân biệt hoa thường), còn nếu thêm * symbol thì sẽ là case insensitive (không phân biệt hoa thường) như ví dụ sau:

Với Prefix match nếu bạn thiết lập URI = test thì các URIs khác ví dụ như:

 • /testing
 • /tested

cũng sẽ match.

Còn với Exact match bạn thêm dấu = phía trước URI như sau:

VD:

Lúc này config chỉ matching URI = “/test” mà thôi, các URIs như “/testing”, “/tested”, … sẽ không được matching.

Xét về độ ưu tiên thì Regex match có độ ưu tiên cao hơn Prefix match.
Tuy nhiên nếu bạn sử dụng ^~Preferential match thì Prefix match lúc này sẽ có độ ưu tiên cao hơn Regex match

Với response bạn có 3 cách viết như sau:

Cách 1 (sử dụng return):

Ở cách viết trên, với trường hợp bạn thiết lập HTTP_STATUS_CODE = 200

bạn sẽ thu được response như sau:

Screen Shot 2022-09-22 at 12 23 06

còn với thiết lập HTTP_STATUS_CODE = 404

bạn sẽ thu được response như sau:

Screen Shot 2022-09-22 at 12 23 17

Cách 2 (sử dụng root):

Với cách viết sử dụng root thì URI sẽ được tự động append vào path khi đó bạn sẽ có path/URI

VD:

Khi client truy cập vào URI /test thì request sẽ được chuyển đến thư mục /var/www/home + /test = /var/www/home/test

Cách viết này sẽ “nói” cho nginx biết là hãy tìm đến file index.html (mặc định). Tuy nhiên trong trường hợp trong folder /var/www/home/test không có file index.html thì sao ?

Lúc này hãy sử dụng try_files như sau:

Viết như trên có nghĩa là khi request đến /vegetables hãy tìm đến file /vegetables/veggies.html trong folder path_to_mysite/vegetables nếu không thấy thì tìm đến file index.html trong path_to_mysite/, và nếu như trong trường hợp cũng không thấy index.html thì sẽ trả về 404 NOT FOUND error

Cách 3 (sử dụng alias):

Cách viết này sử dụng từ khoá alias, alias KHÔNG TỰ APPEND URI vào path cho bạn như root thay vào đó bạn phải chỉ định path một cách tường minh. Ví dụ:

Với config như trên thì khi truy cập vào 2 URIs là /fruits/carbs thì request đều sẽ được chuyển đến folder path_to_mysite/fruits

Redirect & Rewrite

Redirect:

Ở đây 307 chính là HTTP Code của redirect request

Rewrite:

Trong trường hợp bạn không muốn bị redirect đến một trang khác, vẫn giữ nguyên URL như cũ nhưng chỉ khác nội dung thì rewrite là một giải pháp

VD:

Ở ví dụ trên bạn thấy (w+) được bao bởi một cặp ngoặc đơn (), việc này giúp bạn có thể sử dụng giá trị của nó ở $1. Ví dụ nếu URI là /number/100 thì giá trị của $1 sẽ là 100

Chú ý là rewrite có mức độ ưu tiên cao hơn location

Variables

Trong nginx có 2 loại biến chính:

 • Configuration variables (đây là các biến mà bạn sẽ tự định nghĩa): set $var 'something';
 • NGINX Module variables (đây là các biến có sẵn, do nginx module định nghĩa): $http, $uri, $args – query string params

Ở ví dụ trên ta kiểm tra biến định nghĩa sẵn của nginx là $date_local – ngày hiện tại xem có phải là thứ năm (Thursday) hay không ? Nếu đúng thì gán cho biến $isthursday giá trị là Yes (biến này ban đầu được thiết lập giá trị mặc định là No)

Trong nginx, bạn tiến hành “nhúng” giá trị của biến vào một string bằng cách thêm kí tự $ phía trước tên biến như ở ví dụ trên với biến isthursday

Logging

nginx có access logerror log lần lượt lưu log của những request kết nối tới và log lỗi

Chạy câu lệnh trên bạn có thể thấy được đường dẫn đến 2 file access.logerror.log mặc định của nginx trên hệ thống

Screen Shot 2022-09-22 at 17 40 57

Bằng cách thiết lập như trên bạn có thể chỉ định ra file chứa access log riêng biệt so với file access.log mặc định của nginx

Reverse proxy

Khái niệm về Reverse proxy các bạn có thể tham khảo ở nguồn https://www.cloudflare.com/learning/cdn/glossary/reverse-proxy/

Hiểu đơn giản thì Reverse proxy sẽ được đặt ở phía trước server, client thay vì tương tác trực tiếp với server, nó sẽ tương tác với reverse proxy. Mọi request từ client hoặc response từ server đều phải thông qua reverse proxy

Bạn có thể thiết lập reverse proxy đơn giản như sau:

Thiết lập này có nghĩa là khi gửi request đến /express thì request sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ http://localhost:7777/

Trong đường dẫn của proxy_pass nếu ta bỏ / phía sau localhost:7777 đi thì nginx sẽ tự động redirect đến localhost:7777/express

Với headers thì ta có 2 directives cơ bản như sau add_header, proxy_set_header

add_header sẽ thêm vào header của response trả về từ phía proxy

Screen Shot 2022-09-23 at 11 02 10

proxy_set_header sẽ thêm vào header của request gửi lên server từ phía proxy, nên trên trình duyệt ta không thể thấy được header này. Nguyên nhân là bởi ở trình duyệt bạn chỉ đang TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP VỚI PROXY chứ không phải tương tác với server

Screen Shot 2022-09-23 at 11 02 22

Hình dưới mô tả về “vị trí” thêm header của add_headerproxy_set_header

File_000 (2)

Muốn thấy được thì bạn có thể log trực tiếp header trong server ra console của mình như sau:

Ở trên tôi sử dụng expressJS để làm server minh hoạ, các bạn có thể dùng bất kì server framework nào tuỳ ý.

Và đây là kết quả khi log ra console

Screen Shot 2022-09-23 at 10 59 03

Code tham khảo

Kết

Trên đây là một vài ghi chép của tôi trong quá trình tự tìm hiểu về nginx. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết, hẹn gặp lại ở phần 2 (to be continued).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo