Tìm hiểu một vài cú pháp có trong ES6 trong 5 phút

Tram Ho

ES6 là gì ?

ES6 là chữ viết tắt của ECMAScript 6, đây được coi là một tập hợp các kỹ thuật nâng cao của Javascript và là phiên bản mới nhất của chuẩn ECMAScript. Theo wikipedia thì ECMAScript là thương hiệu đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International thông qua ECMA-262ISO/IEC 16262. Nó được tạo ra để tiêu chuẩn hóa JavaScript, để thúc đẩy nhiều hiện thực độc lập. JavaScript vẫn là hiện thực nổi tiếng nhất của ECMAScript kể từ khi tiêu chuẩn này được xuất bản, với các hiện thực nổi tiếng khác gồm JScript và ActionScript. ECMAScript thường được sử dụng cho kịch bản phía máy khách (client-side scripting) trên World Wide Web, và nó ngày càng được sử dụng nhiều để viết ứng dụng máy chủ và dịch vụ bằng Node.js.

Ở bài viết lần này thì mình xin giới thiệu cho các bạn một vài chức năng ở trong ES6 mà chúng ta nên áp dụng vào trong việc lập trình hằng ngày vì nó có thể giúp các bạn tiết kiệm thời gian từ những cú pháp ngắn hơn và rất nhiều lợi ích khác…

1, Từ khóa “let”

Trong javascript thông thường cách để khai báo một biến chúng ta thường hay nhìn thấy và sử dụng nhất đó chính là từ khóa var, thế nhưng trong ES6 đã hỗ trợ một từ khóa khai báo biến là let. Tại sao từ khóa let được sinh ra? Đơn giản là vì nếu chúng ta muốn sử dụng một biến ở trong một block(khối) từ hãy sử dụng từ khóa này.

Ví dụ :

Thông thường nếu sử dụng từ khóa var

nhưng với từ khóa let

Hơn nữa let không cho phép gán lại giá trị của một biến. Ví dụ :

với var

còn let

2, Từ khóa const

Từ khóa const này để khai báo một biến chỉ đọc. Ví dụ :

Khi biến const đã được khai báo, nó không thể được gán lại. Việc gán phải diễn ra trong cùng thời gian khai báo biến

3, Khai báo tham số mặc định

Chúng ta có thể khai báo tham số mặc định khi biết một function

Chúng ta cũng có thể overwrite(viết lại) giá trị của tham số. Ví dụ

Chúng ta cũng có thể sử dụng biểu thức ở bên trong tham số mặc định. Ví dụ :

4, Spread và Rest Operators

Spread Operator cho phép chuyển đổi một chuỗi thành nhiều argument (trong trường hợp gọi với hàm) hoặc thành nhiều phần tử (cho array). Cú pháp của nó sử dụng là ...
Ví dụ :

Hay hơn nữa chúng ta có thể truyền giá trị của một mảng vào thay cho các tham số trong một function. Ví dụ :

Rest operators cách sử dụng của nó như tên gọi của nó, tạm dịch trong tiếng việt là các tham số còn lại. Ý nghĩa như sau.

5, Khai báo nhiều giá trị cùng 1 lúc

6, Arrow Functions

Đây là một cú pháp khá mới để sử dụng khai báo một hàm

Thâm chí trong trường hợp hàm chỉ sử dụng đơn lẻ một câu lệnh ta có thể làm ngắn gọn lại như sau

7, Template literals

Cách nối chuỗi trong ES6 cũng khá đơn giản. Với cú pháp es5.

trong es6 sẽ tối ưu hơn

Cách để viết 1 đoạn văn bản trên nhiều dòng

8, Định nghĩa ngắn 1 method (Method definition shorthand)

Từ khóa function có thể được bỏ qua khi gán các phương thức trên một đối tượng.

9, Vòng lặp

Tài liệu tham khảo

Nguồn bài viết : Viblo