Tìm hiểu Elasticsearch

Tram Ho

1. Thông số index

2. Thêm dữ liệu vào index

Từ Elastic search 6.x, 7x thì mỗi index chỉ có thể có một type và mỗi document cần có một giá trị _id và _type
được lấy từ định dạng URL mà chúng ta gửi hoặc các thông tin sẽ được khởi tạo ngẫu nhiên, id có thể là số hoặc chữ.

Cấu trúc format dữ liệu:

Cùng truyền vào dữ liệu

3. Kiểm tra index

4. Mở/Đóng index

Nếu có yêu cầu thay đổi cấu hình bảo trì dữ liệu của một index hoặc thay đổi cấu hình của một index chúng ta có thể đóng index (close) để các hoạt động read/write không thể thực hiện trên index đó.

5. Đọc dữ liệu từ index

6. Cập nhập thông số

Nếu muốn cập nhập thông số của một index như số lượng primary shard/replica,… thì có thể làm như sau:

Đầu tiên là phải close index sau đó tiến hành cập nhập index và open trở lạiKiểm tra:
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo