Thiết lập giám sát máy chủ Windows Server bằng Zabbix Server

Tram Ho

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix agent trên Windows Server và khai báo host trên hệ thống Zabbix Server

Bước 1: Tải về zabbix agent cho Windows Server
Tải gói zabbix agent từ trang https://www.zabbix.com/download_agents
image.png

image.png

Bước 2: Cài đặt cấu hình zabbix agent
Giải nén gói cài vào thư mục C, cấu hình file zabbix_agent.conf
image.png

Đứng trong thư mục C:zabbixbin mở cmd dưới quyền admin, chuyển hướng vào thư mục conf trong zabbix, gõ lệnh cài đặt khởi động agent

Bước 3: Kiểm tra zabbix agent đã hoạt động hay chưa
Vào run gõ services.msc tìm trạng thái “Zabbix Agent”
image.png

Thiết lập khởi động zabbix agent cùng hệ thống, chọn Automatic (Delayed Start) >> Apply >> Ok
image.png

Note: Bổ sung một số lệnh chạy CMD (Quyền Admin)

Bước 4: Thiết lập port trên Firewall
Vào Windows Firewall, tạo rule inbound cho phép port zabbix agent
image.png

Bước 5: Thêm host Windows
a. Tạo một Host group
Vào Configuration >> Host groups >> Create host group, điền tên Group name
image.png

b. Thêm host
Vào Configuration >> Hosts >> Create host
image.png

Chọn template
image.png

Bước 6: Kiểm tra đã có dữ liệu zabbix agent đẩy về zabbix server chưa
Để biết zabbix agent đã khai báo thông tin về zabbix server chưa, hoạt động bình thường hay không, ta chờ 5, 10 phút sau khi khai báo host thực hiện:
Vào Monitoring >> Lastest Data >> Chọn host vừa cài đặt >> Apply
image.png

Xem kết quả ở cột Last Check và Last value xem các thông tin có được cập nhật hay không, nếu chúng được cập nhật thì bạn đã khai báo host trên zabbix server thành công.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo