Ngôn ngữ lập trình Ruby

Tram Ho

Những kiến giải từ việc đọc 1 lượt cuốn sách – The ruby programming language – được viết năm 2008, Ruby version 1.9

Copyright © 2008 David Flanagan and Yukihiro Matsumoto.

Cắt bỏ nhưng phần liên quan ruby 1.9 vì cũ quá, có thể xuất hiện nội dung không phù hợp với phiên bản Ruby 2.6.5 ở thời điểm hiện tại.


Chương 1. Cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua khái niệm

Chương ngày chủ yếu lướt qua cách sử dụng và cú pháp ruby, có thể chú thích thêm những điểm cần chú ý.

1.1 Ruby là ngôn ngữ Object-Oriented

Bất cứ thứ gì .class đều được:


1.2 Blocks và vòng lặp

Nếu như python hướng đối tượng 1000%(kể cả code), thì mọi thứ trong ruby đều là object ngoại trừ block. Một số method cần kết hợp với blocks:

1.3 Biểu thức và toán tử

Cái này có bộ quy tắc y như python, php, java, C++ => Biết rồi nên ko còn gì để nói.

1.4 Phương thức

1.5 Gán

1.6 Tiền tố , hậu tố

global variables are prefixed
with $ , instance variables are prefixed with @ , and class variables are prefixed with @@ .

1.7 Regexp và Range

1.8 Classes, Modules

Dành cho cả Chương 7 để đọc cho thoải mái.

1.9 Hai tính năng đáng kinh ngạc.

=> kinh dị thì đúng hơn.

 • Ruby’s strings are mutable.
  Toán tử << dùng để nối chuỗi.
  Dùng freeze để cố định 1 chuỗi. Dùng magic comment để immutable tất cả các chuỗi trong 1 file.
  https://bugs.ruby-lang.org/issues/8976#note-30 => Một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc có nên mặc định immutale với string trong Ruby 3, thay vì cứ phải dùng magic comment ở đầu file như thế này:

Có lẽ Lý do duy nhất mà ruby để cho chuỗi có thể bị thay đổi là cải thiện hiệu suất vòng lặp khi 1 chuỗi bị biến đổi liên tục(chắc là cái kiểu sửa đi sửa lại 1 chuỗi, sẽ không phải copy từng phần tử(character) của chuỗi đó đem copy ra object mới rồi đem gán lại cho object cũ): tưởng tượng một string phải thay đổi liên tục 1 triệu lần sẽ nhanh hơn 1 triệu string mới được tạo ra để gán lại cho string cần thay đổi

Tuy nhiên các biến bị đột biến rất dễ gây ra lỗi, đặc biệt là khi nhiều biến cùng tham chiếu đến một đối tượng. Tác dụng phụ cảu phương thức này có thể thay đổi hành vi của một phương thức khác. Sự khó hiểu xuất hiện vì tên biến không đủ để dự đoán nội dung giá trị của bản thân nó. Dev phải biết được vòng đời của biến.

=> sự không đột biến sẽ giúp cho code hoạt động tốt hơn.

 • Biểu thức điều kiện ngoài false thì Ruby nhận giá trị nil là false => Khi kiểm tra đúng sai, chỉ có false và nil là dành cho giá trị sai. Tất cả mọi thứ còn lại đều là true (bao gồm 0, 0.0, “”, và []).

Chương 2. Cấu trúc ngôn ngữ, chương trình Ruby

2.1 Cấu trúc từ vựng

2.1.1 Bình luận

2.1.2 Văn phong

Là cách ruby xuất hiện trực tiếp trong source code bao gồm số, chuỗi văn bản và biểu thức chính quy. mảng và hash, các biểu thức phức tạp hơn được mô tả trong chương 3 Datatype and objects

2.1.3 Dấu câu

Dấu câu có thể dùng để làm toán từ +, -, *, /. Phân tách chuỗi, Biểu thức chính quy, array, hash. Nhóm và tách các biểu thức, các tham số của phương thức, và chỉ mục aray indexes.

Tất cả những thứ này sẽ xuất hiện rải rác tại các Ruby syntax mà ta code ra.

2.1.4 Định danh

Để đặt tên cho variables, methods, classes …

Định danh bao gồm ký tự, số, gạch dưới _, Nhưng không bắt đầu bằng chữ số, Không bao gồm dấu cách, ký tự không in ra màn hình được.

Định danh được viết hoa Chữ cái đầu là hằng số (thường để đặt tên class hay module), nếu thay đổi giá trị sẽ được trình tương tác cảnh báo, không phải lỗi =)), irb:

Còn hằng số được viết hoa toàn bộ HANG_SO = 1

Nhạy cảm: ruby phân biệt hoa thường => từ khóa end – không phải từ khóa END =))

Unicode Ngoài ASCII, ruby còn có thể viết bằng tiếng Nhật (vì ruby language được tạo ra bởi người Nhật), bảng mã SJIS hoặc EUC đều bao gồm bảng hệ chữ cái Kanji trong tiếng nhật. Tuy nhiên các rule đặc biệt đều base trên ASCII.

Dấu câu sử dụng trong định danh

 • bắt đầu bằng $ => dùng khai báo global variable
 • @ instance variable
 • @@ class variable
 • ? đơn giản là việc áp dụng coding convention, mang ý nghĩa reutrn True hoặc False
 • ! mang ý nghĩa thận trọng vì ngoài giá trị trả vệ nó còn thay đổi chính nội tại của đối tượng (nhưng ko phải tất cả, vd: exit! sẽ dừng chương tình ngay lập tức)
 • = gán giá trị

2.1.5 Bộ các Keywords của ruby

Không nhiều, nhưng chưa chắc đã sử dụng hết:

2.1.6 Dấu khoảng trắng

Dấu space, tab, một dòng trắng đều mang ý ngiã token thông báo.

Hầu hết các khoảng trắng bị trình thông dịch bỏ qua, chỉ một số khoảng trắng là bắt buộc.

Một vài trường hợp chèn hoặc bỏ 1 khoảng trắng làm thay đổi ý nghĩa chương trình.

2.2 Cấu trúc cú pháp

phần này mô tả ngắn gọn cách kết hợp các từ vựng của phần 2.1 lại để tạo ra một chương trình ruby, từ các biểu thức đơn giản nhất, cho đến các module lớn với nhiều chức năng.

về khởi tạo cấu trúc dữ liệu cơ bản: mảng, hash và range:

Biểu thức gốc: số, biến, gán, gán kết hợp 2 toán tử

Biểu thức điều kiện:

2.2.1 Cấu trúc Block trong Ruby

Block là một khối code được liên kết với một method lặp.

2.3 Cấu trúc của 1 File ruby

 1. “shebang” comment nói cho trình biên dịch biết chương trình hoạt động trên hệ thống như thế nào
 2. Nếu chương trình ruby phải mã hóa để đọc được thì comment ở dòng thứ 2 (nếu có dòng đầu tiên)
 3. __END__ trình thông dịch sẽ dừng đọc code tại đây, ký tự phía sau có thể dùng làm I/O program data
 4. Tải mã từ một file khác bằng require

2.4 Mã hóa chương trình

# coding: utf-8
# -*- coding: utf-8 -*-
# vi: set fileencoding=utf-8 :
kết quả là dạng:

Cơ bản là bắt chước python: https://www.python.org/dev/peps/pep-0263/
=> ruby giống em trai của python =)) đang học python có thể quay sang học ruby và ngược lại.
sử dụng tham số sau để chỉ định encoding khi thực hiện chương trình ruby bằng shell command

Nhưng ruby 2.1 trở lên mặc định mã hóa utf8 nên chẳng cần khai báo => haizZ, phí công viết đoạn này quá, đọc sách cũ khổ vãi !!!

2.5 Thực thi chương trình

Trình thông dịch => Đọc file, Thực thi các class được định nghĩa, sau đó chạy bất cứ dòng nào sau viết sau cái gọi là BEGIN. Chỉ dừng lại khi gặp 1 trong 3 trường hợp:

 1. Gặp câu lệnh khiến cho chương trình ruby dừng lại.
 2. gặp kết thúc file
 3. đọc dòng đánh dấu logical phần cuối của file với cái token __END__

Chương 3. Kiểu dữ liệu và các đối tượng cơ sở trong ruby

3.1 Number

Ruby có 5 built-in class để đại diện cho kiểu dữ liệu số:

Số có giá trị trong khoảng 31 bits thì là FixNum, còn không thì là BigNum. BigNum là kết quả của một phép tính trên các toán hạng (kết quả có giá trị không vừa với FixNum).

Các lớp Số phức, số thực dấu phẩy động và số hữu tỉ không được tích hợp sẵn cho Ruby mà được phân phối với Ruby như một phần của thư viện chuẩn.

3.2 String

irb:

Chú ý sự khác nhau giữa chuỗi có sử dụng nháy đơn ' và nháy kép ": chuỗi nội suy chỉ truyền giá trị vào được khi dùng nháy kép.

Sử dụng Unicode escapes để dùng các ký tự khác của bảng mã ASCII.

3 Cách để in văn bản mà không phải thêm vào phía trước nháy đơn hay nháy kép hay các ký tự không được giải thích khác trong một chuỗi:

Viết heredoc (here doc là cách khia báo string nhiều dòng):

thực thi command với ubuntu shell, irb :

Đã nói ở phần 1.9 rồi, chuỗi trong ruby là mutable, nên trình thông dịch không thể sử dụng cùng một đối tượng cho 1 chuỗi. Nên tránh lặp với chuỗi khởi tạo trực tiếp, mỗi khi gặp 1 chuỗi ký tự ruby lại tạo một đối tượng mới trên bộ nhớ


Một số ký tự thay thế khó biểu hiện được thông thường như xuống dòng, táp, biểu tượng đặc biệt, cần sử dụng ký tự chữ thay thế:


Toán tử với chuỗi vs Truy xuất, Cắt, lặp chuỗi
2 phần này thực hành khi làm project thì biết. Viết ra còn khó hiểu hơn :v

3.3 Arrays, Hashes, Range, Symbol

Phần này trong sách toàn là trình bày những đường cơ bản, làm việc với mảng, hash, range quen rồi nên đọc phần này sẽ thấy ngán tận cổ.

Ruby Hashes <=> Python Dictionary, trong C++, Java, PHP vẫn gọi là Associative Arrays, hash đơn giản là kiểu dữ liệu na ná như mảng nhưng index không hề mặc định mà được chỉ định.

Symbol là 1 kiểu dữ liệu trong ruby, hiểu đơn giản là string không thể thay đổi trong ruby, ruby lưu tất cả symbol lên bộ nhớ bằng bảng symbol mỗi khi có 1 symbol mới được tạo.

3.4 True, False, và Nil

ruby khác ngôn ngữ khác ở chỗ 3 cái này đều là object, đặc điểm thì trình bày gọn gàng ở mục 1.9 rồi.

3.5 Objects – Những hình dạng hài hước

Sự bá đạo của Ruby là mọi thứ đều là Object, khiến cho phần này có hơi bị nhiều gạch đầu dòng để viết:

3.5.1 Tham chiếu

bất kể một đối tượng tên gì, ở đâu, giới tính đều có thể bị thay đổi, ngoại trừ chứng minh thư nhân dân là chỉ một và duy nhất.

Bản chất thực sự khi làm việc với object trong ruby là làm việc với Tham chiếu của đối tượng.

=> Khi gán giá trị(đối tượng) cho một biến => bản chất là gán tham chiếu của đối tượng vào biến đó. => Xử lý biến bản chất là xử lý đối tượng mà biến trỏ tới.

Minh họa:

In other way, khi truyền biến vào method params là truyền tham chiếu trực tiếp đến giá trị. Nói cách khác nên nói là truyền giá trị thì đúng hơn là truyền tham chiếu. Nhưng giá trị truyền vào bản chất là tham chiếu của đối tượng (không phải tham chiếu của tham chiếu).

Bởi vì object references được truyền vào cho method, method có thể chỉnh sửa căn bản object. Sự thay đổi này được áp dụng khi method return.

Giá trị tức thời. Khác với tham chiếu đến đối tượng. các đối tượng Fixnum và Symbol là có giá trị tức thời, cả 2 class đều có các method biến đổi, vậy Fixnum và Symbol objects là bất biến, thứ này có nghĩa là không có cách nào có thể bị thao túng giá trị ngoài việc dùng tham chiếu. (VD không thể sửa, xóa, biến đổi, chỉ có thể tham chiếu để dùng)

Sựa khác biệt sử dụng trong thực tế chỉ là giá trị tức thời không thể có singleton methods được định nghĩa trên chúng (chúng ở đây là Fixnum hoặc Symbol objects – giá trị tức thời), singleton methods được giải thích ở chương 6.1

3.5.2 Cuộc đời object

Jack (Jack là cách tôi trừu tượng hóa cách gọi một object trong mọi object trong ruby)

Ông Jack (Object) được sinh ra trên bộ nhớ memory sau câu lệnh .new(myClass.new).
Jack có được linh hồn của mình sau lời gọi hồn initialize.
Ngay khi Jack được sinh ra đời bởi (.new) Jack đã có được hình hài của một con người bởi những vacxin (params) tiêm trực tiếp vào cho .new. Những vacxin này giúp Jack hoàn thiện những thuộc tính cần thiết cho trạng thái cơ thể mình, có được linh hồn và trở thành một object tồn tại sừng sững trong tiến trình ruby.

Mặc định thì Jack sẽ được sáng tạo ra như vậy, tuy nhiên cũng có cách khác, định nghĩa các methods, gọi là “factory methods” (Chương 7.4)

3.5.3 Danh tính

Nếu như chứng minh thư dùng để xác định một người thì ai cũng có 1 dấu vân tay duy nhất, không giống ai.

Jack có định danh, Định danh là duy nhất cho đến khi chết đi. đó là jack.object_id

3.5.4 Lớp và kiểu

Để jack ngày một hoàn hảo, jack phải có bằng cấp

Jack học qua 1 loại các lớp từ tiểu học đến đại học chính quy. Đó gọi là sự kế thừa.
Tưởng tượng rằng Công ty mà jack đang làm việc có mô hình đào tạo nhân viên thực thập Internship có thể đào tạo số lượng lớn sinh viên mới ra trường, trước đây khi mô hình công ty còn nhỏ, tiền thân Internship trước đây là TrainningStaff cũng là một lớp giúp đào tạo những nhân viên còn non tay nghề cho công ty.

Tuy nhiên dù là sản phẩm của lò đào tạo nào đi nữa, điều mà cty cần là kỹ năng và tay nghề của nhân viên

Cho nên cty có thể tuyển nhân viên thử việc từ Internship hoặc từ bên ngoài, nghĩa là có rất nhiều “Kiểu” nhân viên thử việc có thể tuyển tại công ty. Kiểu Nhân viên được đào tạo từ Internship sẽ đọc được tốt tài liệu nội bộ hoặc phổ thông ‘BaseDocument’ trong công ty, nhưng kiểu nhân viên từ công ty khác chuyển sang lại có khả năng đọc một số dạng tài liệu chuyên môn khác (SaleDocument, AnalyticDocument, …). Nghĩa là đều là đọc tài liệu, nhưng tài liệu có dạng gì thì chỉ có kiểu nhân viên tương ứng mới làm tốt được.
Vì thế cty cần quan tâm “kiểu” nhân viên để sắp xếp công việc phù hợp:

=> Việc kiểm tra kiểu được nói đến như là phong cách lập trình trong ruby, phogn cách “duck typing.” Chương 7

3.5.5 So sánh bằng

Trong thế giới này, ta sẽ luôn so sánh vs con nhà người ta, tuy nhiên so sánh có rất nhiều khía cạnh chú không chỉ mỗi học giỏi.

Object bao gồm 2 phần id trên bộ nhớ và giá trị của bản thân nó, thành ra có đến 5 kiểu so sánh bằng giữa 2 đối tượng, 5 case này:

 • equal?

 • eql?

 • ==
  ít nghiêm ngặt hơn .eql?, chỉ so sánh giá trị (tính cả các kiểu dữ liệu có thể được chuyển đổi, vd: Fixnum có thể ép kiểu sang Float )

 • ===
  gọi là các các trường hợp khác tương tự == equality

Vì thế toán tử này hơi khác biệt nên không nên dùng phổ biến, mà chỉ nên dùng trong trường hợp cụ thể.


 • =~
  Toán tử so khớp Regex cơ bản. Không thực sự là toán tử so sánh bằng. Được cho vào danh sách toán tử cho … đủ bộ => WTF cái ông cha đẻ ruby này


3.5.6 Các phép toán so sánh toán hạng

Trước khi thực hiện việc ra quyết định, cần phải đánh giá được ai giỏi hơn ai.

class Numer hiển hiên có thể định nghĩa sẵn cho việc so sánh(vì nó là số mà), tuy vậy Nếu một class khác cũng định nghĩa một thứ tự, thì các thể hiện của lớp có thể được so sánh và sắp xếp “như với kiểu số”.

vd: text trong bảng ASCII, cũng có thể so sánh nếu được định thứ tự

Toán tử <=> trả về 1, 0 , -1 cho biết kết quả so sánh 2 toán hạng

Tuy nhiên cách này không trực quan nên ta có thể sử dụng theo cách quen thuộc, nhờ việc **Comparable** mixin đã định nghĩa ra các toán tử sau đây, mỗi toán tử là 1 trường hợp điều kiện của <=>:

 • <
 • <=
 • ==
 • >=
 • >
 • between?

Modules and mixins => xem Chương 7

3.5.7 Chuyển đổi thành đối tượng khác

Dễ dàng thay đổi phong cách sống khác là một điều thú vị trong cuộc sống.

 • Các class String , Integer , Float , Array định nghĩa sẵn các method chuyển đổi cực kỳ eazy. to_s , to_i , to_f , to_a
 • Các kiểu đối tượng khi chuyển đổi dĩ nhiên cần có kiểu “phong cách” tương đồng mới được. VD: [[:a, 1], ["b", 2]] có thể chuyển đổi phong cách với {:a=>1, "b"=>2} và ngược lại.

3.5.8 Sao chép

Đây chính xác là Nhân bản vô tính

jack.dup sẽ tạo ra 1 thằng jack khác, 2 thằng jack giống hệt mọi thứ trừ định danh object_id (cả định danh của những thuộc tính string được copy bên trong đối tượng cũng sẽ thay đổi nữa – do string trong ruby là mutable). Kiểu a = “abc” thì b = a.dup tương đương với b = "abc", chứ không phải b = a.

3.5.9 Văn bản hóa đối tượng

(lưu trạng thái của đối tượng vào file I/O)

3.5.10 Đóng băng đối tượng

Tiến vào Kỷ băng hà

.freeze sẽ đóng băng tất cả thuộc tính của đối tượng => đơn giản là đối tượng không thể bị thay đổi nữa.

3.5.11 Đối tượng nhiễm độc

Những kẻ ngoài pháp luật

khi được đánh dấu là taint => object này có nghĩa là nhiễm độc, có thể gây nguy hiểm, mọi object phát sinh từ object này cũng sẽ bị đánh dấu.

Người dùng nhập vào, chẳng hạn như đối số dòng lệnh, biến môi trường và đọc 1 chuỗi bất kỳ với gets sẽ tự động bị nhiễm độc.

Các ứng dụng web thường phải theo dõi dữ liệu bắt nguồn từ đầu vào của người dùng không đáng tin cậy để tránh các cuộc tấn công SQL injection và các rủi ro bảo mật tương tự.


Còn tiếp …

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo