Tạo và sử dụng một attribute directive trong Angular 13

Tram Ho

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các tạo và sử dụng 2 attribute directive với tên là appLink và appCapitalize trong angular 13.
Directive appLink: có nhiệm vụ hiện thị màu background tương ứng của từng thẻ và check xem giá trị trong thẻ có phải là một link hay không, nếu hợp lệ thì mở link sang tab mới, không hợp lệ thì alert thông báo lỗi.
Directive appCapitalize: có nhiệm vụ tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ khi người dụng nhập text vào from input hoặc textarea.

  1. Tạo directive appLink

Chạy command bên dưới để tạo directive appLink

Sau chi chạy command trên, CLI sẽ tạo 2 file src/app/link/link.directive.tssrc/app/link/link.directive.spec.ts và khai báo class LinkDirective trong AppModule.
Code src/app/link/link.directive.ts mặc định như sau:

Tiếp tục, cập nhật logic code vào src /app/link/link.directive.ts như dưới:

  • ElementRef cấp quyền truy cập trực tiếp vào phần tử DOM thông qua thuộc tính nativeElement của nó.
  • Thêm ElementRef trong constructor() để tham chiếu đến phần tử DOM , phần tử mà bạn áp dụng trong appLink.

Tiếp theo cập nhật code trong src/app/app.component.html
Directive appLink được truyền vào các thẻ tương ứng bao gồm có tham số và không có tham số màu tương ứng.

Ouput:

Bây giờ các bạn hãy dê chuột và click vào từng thẻ để xem kết quả nhé

2.Tạo directive appCapitalize

  • Chạy command sau để tạo directive appCapitalize:

Sau chi chạy comman trên, CLI sẽ tạo 2 file src/app/capitalize/capitalize.directive.tssrc/app/capitalize/capitalize.directive.spec.ts và khai báo class CapitalizeDirective trong AppModule.
Code src/app/capitalize/capitalize.directive.ts mặc định như sau:

Tiếp tục, cập nhật logic code vào src/app/capitalize/capitalize.directive.ts như dưới:

Tiếp theo cập nhật code trong src/app/app.component.html

Ouput:

Như các bạn thấy, từ đầu tiên của mỗi từ trong input sẽ tự động viết hoa khi chúng ta nhập giá trị vào input hoặc textarea vào nhé!

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo