Tạo Restful API đơn giản với Laravel (Part 2)

Tram Ho

Ở phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về migration rồi, phần này chúng ta sẽ tiếp tục với Controller và Routes:

Để tạo controller gõ lệnh như sau:

$php artisan make:controller ApiController

Lức này thì file ApiController.php được tạo ra ở thư mực apphttpcontrollers:

Thêm các functions như dưới đây:

apphttpcontrollersApiController.php

Kế tiếp, chúng ta cần tạo Route để dẫn đến các method thông qua Controller:

routes/api.php:

Note: chú ý là tất cả các API đều có tiền tố là /api, ví dụ http://localhost/api/students

Ở bài này, chúng ta tạo ra thành công Controller và Route chỉ đến Controller và method nào.
Bài kế tiếp, chúng ta sẽ đi sâu vào để định nghĩa từng chức năng có được trong Controller.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo