Tạo checkboxes hiệu ứng đẹp mắt với SwiftUI

Tram Ho

1. RoundedRectangle CheckBox

Với loại checkbox đầu tiên chúng tạo tạo một struct view và thêm RoundedRectangle. Sử dụng hàm stroke và thêm cho nó StrikeStyle với kích thước dòng kẻ mà bạn mong muốn.

Tiếp theo đưa RoundedRectangle vào ZStack và thêm một RoundedRectangle khác vào. Chắc chắn rằng RoundedRectangle thứ hai nhỏ hơn cái trước đó.

Khai báo một biến Bool binding gọi là checked ở đầu struct. Thêm dấu tick bên dưới RoundedRectangle thứ hai như sau:

Khai báo một biến khác để kiểm soát hàm trim của RoundedRectangle đầu tiên. Nó sẽ dùng để tạo ra animation.

Sau đó hãy thay đổi trim bằng giá trị biến mới.

Bạn đã xong bước khởi tạo giờ quay lại ContentView để thêm CheckBoxView vào đó.

Kết quả thu được như sau:

2. Circular CheckBox

Bạn có thể trở lại file CheckBoxView và thay đổi shape thành circle như sau:

3. Capsule CheckBox

Tiếp theo hãy tạo một loại thú vị hơn nhé. Thêm hai biến widthremoveText .

Thuộc tính width được sử dụng cho capsule frame, để đảm bảo phần thứ 2 nhỏ hơn phần thứ nhất hãy lấy width – 10, cuối cùng hãy thêm nó vào một lệnh if như sau:

Trong ContentView sẽ điều chỉnh lại như sau:

Ở trên mình chia sẻ một số loại cơ bản. Bạn có thể từ đó tạo ra nhiều loại animation đẹp mắt hơn nữa nhé.

Nguồn:

https://medium.com/better-programming/how-to-create-and-animate-checkboxes-in-swiftui-e428fe7cc9c1

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo