Tạo Bootstrap modal dễ dàng với Bootbox.js

Tram Ho

Bootbox.js là javascript library dùng để tạo Bootstrap modal một cách dễ dàng hơn chỉ với vài dòng code.

Cài đặt

Có nhiều cách để add library này vào application của bạn:

 • Dùng NPM

 • Dùng cdnjs

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.4.0/bootbox.min.js

 • Direct download

https://github.com/makeusabrew/bootbox/releases/download/v5.4.0/bootbox.min.js

Note: Bootbox dựa trên BoostrapjQuery, vậy bạn phải có cài đặt 2 library này để Bootbox có thể chạy được.

Cách sử dụng:

Sau khi cài đặt xong, bạn chỉ đơn giản gọi các method của Bootbox trong js của mình là xong.

Alert Dialog

 • Basic

 • Bạn cũng có thể dùng html text :

 • Nếu bạn cần thực hiện code sau khi dismiss alert, bạn phải dùng callback:

 • Bạn có thể customize alert như sau:

Trong đó size: “small” | “large” | “extra-large”

Confirm Dialog

 • Basic

Ở đây, confirm alert sẽ default có hai action: cancel và ok. Nếu cancel thì result sẽ là false, nếu ok thì result sẽ là true.

 • Bạn có thể customize confirm này như sau:

Trong đó size: “small” | “large” | “extra-large”

Custom Dialog

Ở trên Alert Dialog và confirm dialog là dialog có sẵn trong Bootbox.js, tuy nhiêu bạn cũng có thể customize loại dialog mới theo mình cần như sau:

Trong đó:

 • title: title của dialog.
 • message: Content cần hiển thị trong dialog.
 • size: “small” | “large” | “extra-large”.
 • onEscape: true | false. Có dismiss dialog với ESC không.
 • backdrop: true | false. Có cần show backdrop hay không.
 • buttons: các buttons cần hiển thị. trong đó có label, classNamecallback.

Bài này là đã hướng dẫn một cách cơ bản nhất về cách sử dụng Bootbox.js này.
Ngòai ra còn các methods, events khác nữa. Bạn có thể xem chi tiết và tìm hiểu thêm trên tài liệu của nó.

http://bootboxjs.com/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo