Tạo 1 ứng dụng Paint trong android

Tram Ho

Xin chào mọi người, chắc rằng mọi người đã quen thuộc với ứng dụng Paint trong windows rồi, tuy nhiên với Android, chúng ta làm thế nào để tạo ra được 1 ứng dụng tương tự vậy cho ae thỏa sức sáng tạo? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẽ một chút, để tạo ra được 1 ứng dụng Paint đơn giản trên mobile!

.u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249:active, .u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7e27984361e5f053a2f08b87e822a249:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Multi-Thread và Service trong Android

.uee3613380c103637c2ae04e67d43e716 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uee3613380c103637c2ae04e67d43e716:active, .uee3613380c103637c2ae04e67d43e716:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee3613380c103637c2ae04e67d43e716 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee3613380c103637c2ae04e67d43e716 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee3613380c103637c2ae04e67d43e716 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee3613380c103637c2ae04e67d43e716:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Flutter là gì và khác biệt như thế nào so với Android ?

Finger Path Object

Đầu tiên, chúng ta cần tạo ra 1 FingerPath Object để biểu thị đường vẽ trên màn hình. Class này có các thuộc tính sau:

  1. Color
  2. Emboss mode
  3. Blur mode
  4. Stroke width

Create the Paint View

Tiếp theo, ta cần tạo ra 1 class Paint View kế thừa từ class View. Trong contructor của PiantView, chúng ta sẽ set các giá trị mà muốn như Color,Alpha,Style…

Sau đó, chúng ta cần add phương thức init trên PaintView . Phương thức này lấy ra height, width của màn hình, khởi tạo canvas Code sẽ như sau:

Ở đây, các bạn thấy có hàm onDraw, khi ta vẽ view lên màn hình, phương thức này được gọi.

Manage the users’ touches on the screen

Bây giờ, ta cần quản lý việc user chạm tay và vẽ lên màn hình. Ta sử dụng 3 action:

  1. ACTION_DOWN
  2. ACTION_MOVE
  3. ACTION_UP

User Interface of the Paint Application

Implement the Main Activity

Chỉ vài dòng code , ta đã tạo ra được 1 app paintView đơn giản để vọc vạch rồi ! Full class PaintView tại đây:https://gist.github.com/ssaurel/688a4d5cdc3d96b3ee50ebfae6b3bd10#file-paintview-java

Bài viết được tham khảo từ: https://www.ssaurel.com/blog/learn-to-create-a-paint-application-for-android/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : viblo