Tài liệu Java cho Web/Android

Techtalk xin giới thiệu đến bạn đọc bộ tài liệu tiếng Anh Java cho Web/Android. Bộ tài liệu 7 cuốn bao gồm:
1. Learn Java for Android Development – Java 8 and Android 5 Edition
2. Learn Java for Web Development
3. Beginning Java 8 Fundamentals
4. Java 8 Recipes
5. Java I_O, NIO and NIO.2
6. Java Design Patterns
7. Pro Java 8 Programming

Link tải ngay tại đây 

Chia sẻ bài viết ngay