Mô hình Tabless

Tram Ho

1. Giới thiệu bài toán:

 • Khi làm dự án tất cả các dữ liệu sẽ được xử lý thông qua model và lưu vào trong DB, ví dụ thông tin user, sản phẩm, hoá đơn ….
 • Tuy nhiên cũng có 1 số dữ liệu đóng vai trò như master data của hệ thống và không cần lưu vào trong DB nhưng vẫn có nhu cầu được xử lý thông qua model, ví dụ 12 khối lớp, bảng chữ cái, ….
 • Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 số cách mà mình đã xử lý bài toán trên.

2. Tabless Actice Record Model:

 • Mình sẽ tạo class Letter và implement các hàm cần thiết như 1 model thật sự

 • Ở đây mình đã implement 1 số hàm để Letter có thể được sử dụng như ActiveRecord của Rails.

 • Bạn có thể tiếp tục implement thêm các methods khác như Letter.first, Letter.last, letter.valid?, ….

 • Bạn cũng có thể tạo LettersController cho Letter như model bình thường

  # app/views/letters/show.html.erb
  <div class="container">
  <h3>Product List</h3>

  <ul class="pager">
  <% @letters.each do |letter| %>
  <li>
  <%= link_to letter.char.upcase, letter_path(id: letter.char), class: ("active" if params

  Chia sẻ bài viết ngay

  Nguồn bài viết : Viblo