[SWIFT] Tạo stretchy header với hiệu ứng blur trong ScrollView

Tram Ho

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5
 • Xcode: Version 10.3
 • Deployment Target: 12.0

Bước 1: Tạo màn hình ViewController

Ta sẽ tạo màn hình ViewController như hình dưới đây:

Gồm các thành phần sau:

 • ScrollView: Thêm top, leading, trailing và bottom constraint, riêng top thì set constraint với Superview (constant = 0).
 • View1: Thêm top, leading, trailing và bottom constraint với scrollView (constant = 0), với height = 1000 và width = View.width
 • Image1: Thêm top, leading, trailing constraint với View1 và height = 300; ContentMode = Aspect Fill.

Bước 2: Tạo hiệu ứng stretchy header

Ta khai báo các outlets, biến và set giá trị ban đầu:

Giá trị của imageHeightConstraint thay đổi dựa trên giá trị offset.

Trong đó:

 • originalHeight là giá trị ban đầu của image height constraint.
 • offset là giá trị toạ độ y tương đối giữa điểm đầu của khung xem (contentView) và điểm đầu của scrollView.
 • defaultTop là giá trị ban đầu của image top constraint.
 • currentTop là giá trị hiện tại của image top constraint.

Bước 3: Tạo hiệu ứng Blur Effect

Ta tạo subview blurEffectView và set constraint với imageView.

Trong đó:

 • UIVisualEffectView: object thực thi một số hiệu ứng phức tạp.
 • UIViewPropertyAnimator: object cho phép tạo hiệu ứng đối với sự thay đổi của views.
 • fractionComplete: phần trăm hoàn thành của animation sẽ thay đổi dựa trên giá trị offset.

Và đây là kết quả:

Tài liệu tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=R5CC1_QhrvY&list=PL0dzCUj1L5JGr7DuK-FxyIoabvP2ge5uY

Link github:

https://github.com/ndhuy96/SwiftTips/tree/stretchyHeader

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo