[Swift 2] Protocol và cơ bản về xây dựng kiến trúc ứng dụng

Protocol đóng vai trò quan trọng trong việc ẩn đi logic của các đối tượng, giúp chúng “loose coupling” (một nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng kiến trúc ứng dụng). Từ dó chúng ta có thể dễ dàng bảo trì (maintain), mở rộng (extend) cũng như tái sử dụng.

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay