[Swift 2] Phân biệt ? và !

Tính an toàn là một trong những đặc tính của Swift. Vì thế việc đảm bảo việc app không bị crash do những biến nil là rất quan trọng. Ngoài ra, “?” và “!” và không có gì theo sau 1 biến nhằm tăng tính ràng buộc, cũng như tính an toàn cho việc truy xuất biến.

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay