[Swift 2] @noescape, weak, unowned in Closure

Tiếp tục chủ đề về việc sử dụng Closure sao cho không bị “retain cycle” chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ khóa dùng trong Closure như: @noescape, weak và unowned.

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay