Sự khác nhau giữa Props và State trong ReactJS

Tram Ho

Gần đây mình có tìm hiểu về ReactJS, trong quá trình tìm hiểu thì mình thấy PropsState được dùng khá là nhiều. Vậy chúng là gì và chúng khác nhau như thế nào, ở bài viết này thì mình sẽ trình bày cho các bạn về những phần đó.

1.Props

 • Khái niệm : là 1 từ viết ngắn gọn của properties , nhưng lại là 1 khái niệm trong ReactJS. props là 1 đối tượng, nó lưu trữ các giá trị của các attribute (thuộc tính) của một thẻ (Tag).Là cách mà component có thể nhận được các giá trị của thuộc tính truyền vào từ bên ngoài vào, và là cách mà các component có thể nói chuyện với nhau.

Ví dụ :

Trong đó, name{props.name} là property, Welcome là Component. Mỗi property của Component sẽ tương ứng với 1 attribute của thẻ, giá trị của attribute sẽ được truyền vào property của Component.

 • Chúng ta sử dụng props để truyền gửi dữ liệu đến các component.
 • Mọi component được gọi là hàm javascript thuẩn khiết (pure function).
 • props tương ứng với tham số của pure function javascript .
 • Không thể thay đổi dữ liệu của props .

Với ví dụ trên, dòng <Welcome name="ReactJS" /> tạo ra một Component Welcomeattribute có value là ReactJS, ở bên trên chúng ta có 1 function component trả về Hello, {props.name} và như vậy, {props.name} sẽ cho chúng ta giá trị là ReactJS mà Component Welcome truyền vào, và cuối cùng thì khi render sẽ ra đoạn : Hello, ReactJS. Giống như là 1 cách gọi hàm trong javascript đúng không nhỉ ?

 • Không nên thay đổi props: bạn có thể thay đổi props bằng cách sử dụng setProps hay replaceProps nhưng không được React khuyến khích ( Props are Read-Only) – React tuân theo 1 rule đó là pure function: không làm thay đổi giá trị đầu vào và luôn trả về 1 kiểu định dạng.

Chúng ta hãy cùng thử xem ví dụ (mình lấy từ trang chủ của React):

Có thể thấy Clock component vẫn phải phụ thuộc vào function tick() để update data.Để Clock component sẽ hoạt động độc lập và tự update chính nó thì chúng ta sẽ sử dụng State.

2. State

 • Khái niệm: Cũng giống như props , state cũng lưu trữ thông tin về component, nhưng là lưu trữ dữ liệu động của một component.
 • State là dữ liệu động , nó cho phép một component theo dõi thông tin thay đổi giữa các kết xuất (render) và làm cho nó có thể tương tác.
 • State chỉ có thể được sử dụng ở trong một component sinh ra nó.
 • Nếu dự đoán được một component cần quản lý state, thì nó nên được tạo ở trong một class component chứ không phải là một function component.

Và với ví dụ trên thì chúng ta bắt đầu thử sử dụng state thay cho props xem sao nhé ?

1. Thay thế this.props.date bằng this.state.date ở render() method.

2. Thêm class contructor().

3. Xóa date prop từ <Clock /> element.

Có vẻ như vẫn đang thấy hơi sai sai vì Clock chỉ update khi F5, để giải quyết được bài toán đó thì chúng ta cần thêm các method đặc biệt gọi là lifecycle methods, và ở ví dụ này chúng ta thêm 2 function:

 • componentDidMount(): đây là nơi chúng ta khởi tạo Timer

 • componentWillUnmount(): đây là nơi chúng ta clear Timer

Và cuối cùng để update state chúng ta sử dụng this.setState(), full code :

Đoạn code sẽ hoạt động như sau:

 • Component khởi tạo và khởi tạo luôn State với date = current time
 • Sau khi Compnent khởi tạo với giá trị state được khởi tạo thì componentDidMount sẽ chạy và khởi tạo interval và gán nó cho this.Timer
 • Sau khi interval chạy thì sẽ update State mỗi giây bằng method this.setState()
 • State thay đổi sẽ raise sự kiện change và render sẽ update UI mới nhất.
 • Trước khi chúng ta rời khởi page thì function componentWillUnmount() sẽ chạy và clear interval

Và chúng ta có một chút so sánh giữa stateprops

PropsState
Có thể nhận giá trị ban đầu từ component chaYesYes
Có thể thay đổi bởi component chaYesNo
Có thể set giá trị mặc định bên trong componentYesYes
Có thể thay đổi bên trong componentNoYes
Có thể set giá trị ban đầu cho các component conYesYes
Có thể thay đổi trong các component conYesNo

Chốt tộ

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về propsstate và có gì chưa đúng mong các bạn góp ý ?

Tham khảo :

https://reactjs.org/docs/components-and-props.html
https://reactjs.org/docs/state-and-lifecycle.html
https://lucybain.com/blog/2016/react-state-vs-pros/

https://www.agiliq.com/blog/2018/05/understanding-react-state-and-props/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo