Sử dụng Styled-components cơ bản trong ReactJS

Tram Ho

Mở đầu

Styled-components là gì ?

Styled-component là một thư viện CSS-in-JS tuyệt vời dành cho ReactJS. Nó giúp bạn có thể tùy biến và quản lý code CSS một cách dễ dàng.

Cài đặt Styled-components như sau:

Styled-components cơ bản

Tạo một component bằng styled-components

Props

Bạn cũng có thể truyền props qua một component như React để có thể tùy biến CSS.

Một ví dụ khác cho việc pass props.

Extending Styles

Là một cách dễ dàng để tạo ra một component mới được kế thừa những styles của component cũ.

Styling any component

Tính năng này giúp chúng ta có thể CSS cho một component bất kì ví dụ như Link trong React-router-dom.

CSS Selector

Trong Styled-components có thể sử dụng những CSS selector cơ bản như > , + , ~ …

Và sử dụng Nesting như SASS

Animations

Sử dụng Styled-component trong React như thế nào ?

Kết luận

Trên đây là những tính năng cơ bản của Styled-components. Mặc dù cơ bản nhưng nó đủ để bạn có thể ứng dụng vào ReactJS rồi.

Hãy đón xem phần 2 với nhưng tính năng như theme, global, css nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Chia sẻ bài viết ngay