Sử dụng scaffold của frontend trong Laravel 6

Tram Ho

Từ Laravel 6, scaffold của frontend được tách ra dưới dạng gói UI của Laravel.

Trong bài viết này sẽ mô tả cách thiết lập giao diện người dùng bằng Vue/Bootstrap, v.v.

Install Laravel UI

Chạy composer require laravel/ui –dev để install Laravel UI package.

Sau khi chạy sẽ thêm artisan như sau:

Kiểm tra thử artisan ui –help.

Bản preset đang bao gồm bootstrap , vue , react.

Lần lượt cài đặt từng cái một theo trình tự như sau:

Setup Bootstrap

Chạy artisan ui bootstrap.

Kiểm tra file thay đổi.

Bao gồm các nội dung thay đổi như trên.

Các cài đặt của package cần thiết và đọc css, js đã được thêm vào.

Setup Vue

Chạy artisan ui vue.

Kiểm tra file thay đổi.

Setting của Vue đã được thêm vào bootstrap.

Setup React

Chạy artisan ui react.

Kiểm tra file thay đổi.

Setting React đã được thêm vào bootstrap.

Add custom presets

Nếu sử dụng Laravel UI có thể tạo custom scaffold.

Định nghĩa như sau cho service provider:

Sau đó, bạn cũng có thể chuẩn bị riêng cho mình scaffold của frontend với tên custom artisan ui.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo