Sử dụng Python kết nối Database xuất file report và gửi qua Email

Tram Ho

Trong quá trình làm việc, có một số yêu cầu gửi báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý từ Kinh doanh sang anh em Vận hành hệ thống.

Hôm nay mình sẽ viết một bài hướng dẫn sử dụng Python để kết nối đến database xuất file báo cáo và gửi file báo cáo qua email.
Ở đây mình sử dụng database Mysql, định dạng file export là xls.

image.png

1. Chuẩn bị

  • Cài đặt thư viện mysql-connector cho việc kết nối database mysql: pip install mysql-connector-python
  • Cài đặt thư viện xlwt cho việc xử lý file excel: pip install xlwt
  • Cài đặt thư viện smtplib cho việc gửi email: pip install smtplib

2. Code xử lý

Tạo file report_python.py, nội dung file như dưới.

Import thư viện

Hàm export file xls từ database Mysql

Hàm gửi email

Hàm main

3. Kết quả
Mình đặt crontab chạy report và gửi email hàng ngày

image.png

Bài sau mình sẽ hướng dẫn kết nối Database Oracle.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo