Sử dụng Laravel Route trong VueJS Component

Tram Ho

Như các bạn đã biết Laravel có thể định dang cho route và phương thức route('{route-name}') để gọi đến những route tương ứng, điều này giúp ích rất nhiều khi mà bạn muốn đổi địa chỉ đường dẫn hay đổi phương thức xử lý cho đường dẫn bạn sẽ không phải mất công tìm đến từng nơi mình đã gọi đến route đó để sửa, trừ khi bạn sửa luôn lại cả định danh.

Bây giờ thì cùng bắt tay đi xây dựng một hệ thống để có thể truy cập đến route bên laravel dựa vào định danh bên Vue nhé.

Ý tưởng đơn giản sẽ như thế này, đầu tiên bạn chỉ cần list tất cả các route theo định danh của nó bên laravel, ném nó sang bên js. Tại js mình sẽ viết một hàm route hoặc bạn có thể đặt tên nó là bất kì cái gì khác để xử lý khi truyền vào là tên route bạn sẽ lấy ra được đúng route tương ứng từ trong cái list mà bạn đã ném từ Laravel sang.

Sinh ra một danh sách định danh của các route bên Laravel

Khi người dùng gọi đường link trên URL, laravel sẽ chuyển đến RouteServiceProvider và xử lý tìm kiếm các route trong những file tại thư mục routes. Sau đó xử lý phần luồng trong controller hoặc thực hiện hành động đã được định nghĩa luôn trong route đó.

Rồi, tiếp tục, khi làm một project laravel kết hợp với VueJS thường chúng ta sẽ thiết lập các route bên web như sau

Như vậy có nghĩa là khi truy cập đến mọi đường dẫn Laravel cũng sẽ đưa bạn bề view xây dựng ở file resources/view/app.blade.php.

Vì vậy để nhét được bất kì thông tin gì từ laravel xuống bên javascript thì mình có thể xử lý ở file blade này.

Ví dụ nhé bạn có một thằng $a được sử dụng bên laravel cần vứt xuống để cho javascript cũng có thể lấy giá trị và sử dụng được thì bạn sẽ khai báo một biến var a và encode nó ra trong script và đoạn script này cần khai báo trước khi khai báo các file hoặc đoạn js mà bạn cần sử dụng đến biến a này.

Quay lại vấn đề, mình cần generate ra một danh sách gồm route và định danh của nó để đưa xuống js. Nhưng đã nói ở trên thì file app.blade.php chính là file mà các component vue được import vào:

Như vậy biến window.Laravel.routes đã có thể sử dụng được trong các file js.

Tạo một helper để generate route

Từ routes nhận được trong biến window.Laravel.routes cần xây dựng một function helper để khi truyền vào định danh của route sẽ trả về đường link của route đó.

Tạo một file route.jsđể xây dựng funcion helper.

Trong đoạn code trên mình sẽ lấy thành phần đầu tiên được truyền vào funtion, mình sẽ quy định đây chính là định danh của route, nếu không tìm thấy key này trong mảng routes thì sẽ thông báo cho người dùng bằng việc console.

Ngược lại sẽ lấy giá trị đường link của routes nối với base URL cũng được truyền từ laravel xuống js tương tự như routes. Đối với những route có tham số truyền vào, các tham số sẽ được lần lượt truyền vào funtion này theo thứ tự và cách nhau bởi dấu ,.
Đoạn code

có nhiệm vụ xử lý nếu thành phần của route có dạng {...} (truyền biến) thì sẽ thay thế thành phần này bằng lần lượt từng biến được truyền vào trong hàm.

Bây giờ trong file app.js (chỗ để khởi tạo vue app) bạn chỉ cần gọi hàm này

Bây giờ bạn chỉ cần sử dụng nó dưới cấu trúc
route(‘post.index’) hoặc route(‘post.update’, this.post.id) vậy là được rồi.

Thật ra ngoài những packgage có sẵn bạn cũng có thể thử xây dựng cho mình một hệ thống route như thế này để hiểu sâu hơn về cách hoạt động của nó.

Chúc bạn thực hiện thành công !

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/@sargilla/laravel-named-routes-in-vue-js-components-7b03e96bede8

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo