Sử dụng Ktor cho việc tạo các REST APIs cho mobile (Phần 1)

Tram Ho

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Ktor framework. Một framework được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Kotlin được cung cấp bởi JetBrains.
Đây là một framework khá nhẹ cho phép chúng ta xây dựng các server để cung cấp các API mà vẫn duy trì các tính năng cần có như authentication, sessions, routing, web templates, JSON wrapping

Với bài viết này chúng ta sẽ áp dụng nó cho việc xây dựng cái APIs cho mobile, chúng ta cũng có thể dùng nó cho web.
Với mục tiêu này chúng ta sẽ xây dựng mà server có tên là TestApiServer với nhiệm vụ là authentication user và cung cấp các api cho việc tạo User, danh sách công việc Todo của user đó.

Cài đặt các công cụ cần thiết

Để bắt đầu công việc chúng ta cần các công cụ sau:

 1. Cài đặt IntelliJ từ https://www.jetbrains.com/idea/
 2. Cài đặt Ktor plugin. Để đi đến khu vực Plugin chúng ta có thể chạy IntelliJ rồi chọn Configure -> Plugin

Tiếp đến chúng ta search Ktor và cài đặt plugin này.

Khởi tạo project với IntelliJ

Đầu tiên chúng ta khởi chạy IntelliJ. Ở màn hình Welcome, chúng ta chọn Create New Project từ danh sách menu.
Kế tiếp ở danh sách menu bên trái ta chọn Ktor và thiết lập các tính năng như hình


Cụ thể như sau:

 • Project: chọn Gradle
 • Using: chọn Netty
 • Server:
  • Feature: chọn Locations, SessionsRouting. Locations và Routing sẽ quản lý việc định tuyến của các API, trong khi đó Sessions có nhiệm vụ lưu giữ phiên làm việc hiện tại của user giúp giảm bớt các lượt chứng thực hoặc yêu cầu quyền đăng nhập
  • Authentication: chúng ta chọn Authentication JWT, một phương pháp chứng thực dựa trên JSON Web Token
  • Content Negotiation: chọn GSON, một thư viện cho việc serialize và deserialize các đối tượng Java đến JSON và ngược lại.

Tiếp theo ta nhấn Next để đi đến màn hình thiết lập package và version cho dự án, tại đây chúng ta có thể đặt tên tuỳ chọn cho dự án chúng ta đang xây dựng, hình bên dưới là một minh hoạ

Sau khi thiết lập xong tiếp tục nhấn Next để đi đến màn thiết lập tên dự án, ở đây ta đang build một server để test việc chạy các API nên tạm đặt là TestApiServer

Cuối cùng nhấn Finish để cho IDE bắt đầu chạy và tạo dự án.

Sau khi tạo xong chúng ta truy cập vào menu Build chọn Build Project hoặc ta có thể nhấn Ctrl + F9 để kiểm tra dự án có thể build thành công, nếu không cần kiểm tra lại các thiết lập đã trình bày ở trên

Kế đến chúng ta sẽ xoá bỏ một số code không cần dùng đến hiện tại. Truy cập vào file Application.kt, xoá bỏ tất cả các dòng code trong phần routing, xoá bỏ các dòng code liên quan đến MyLocation và Type.
Thực hiện build lại để đảm bảo dự án vẫn còn chạy đúng.

Danh sách các API cần cài đặt

Bước kế tiếp chúng ta xác định là cần thiết lập 2 API: một cho chứng thực user và một cho việc tạo danh sách công việc Todo của user.
Chúng sẽ có dạng như sau:

 • v1/users/create với phương thức POST: tạo một một user. Thông tin cần cho một user là địa chỉ email, tên và mật khẩu của user đó.
 • v1/users/login với phương thức POST: dùng cho việc login của user. Thông tin đòi hỏi là địa chỉ email và mật khẩu của user đó
 • v1/todos với phương thức POST: tạo một công việc mới cho user. Thông tin cần truyền vào là tên công việc và trạng thái hoàn thành hay chưa.
 • v1/todos với phương thức GET: lấy về danh sách công việc hiện tại của user đó.

Ở đây ta đang dùng tiền tố v1 để cho việc thay đổi API về sau được linh hoạt, chúng ta có thể chuyển sang một phiên bản mới v2 chẳng hạn như nâng cấp chức năng mới mà không phá vỡ hay gây ảnh hưởng đến các api ở v1.

Định nghĩa các Routes

Trong Ktor, một Route được xem như là một đường dẫn tới server của chúng ta. Cái này có thể là một API mà chúng ta đang dự định tạo. Ktor sử dụng các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE, REST cùng với một đường dẫn. Ví dụ như sau:

Ta có thể hiểu ở đây là một API sử dụng phương thức GET để truy cập đến server với đường dẫn là “/todos” và sẽ nhận được một chuỗi nội dung trả về là “WRITE A POST ON VIBLO!”

Ở đây ta cần phân biệt 2 loại route khác nhau:

 • String Route: sử dụng đường dẫn là một chuỗi string ví dụ như /learn/framework/ktor.
 • Class Route: sử dụng một class thay vì string. Điều này làm nó dễ dàng hơn để đọc và cho phép chúng ta có thể tạo ra các chức năng cần có của route đó trong một lớp riêng biệt, giúp cho việc thiết lập và bảo trì dễ dàng hơn.

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Class Route. Bên dưới là một ví dụ về sử dụng Class Route, ta có thể thấy được ta cần định nghĩa một class và annotate nó với @Location(“path_of_route”). Kế đến là tạo một extension function từ Route và định nghĩa các phương thức cần thiết như GET, POST, DELETE từ bên trong nó.

Thiết lập và cài đặt cơ sở dữ liệu với Postgres

Ktor hỗ trợ thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu Postgres. Hiện có nhiều công cụ để chạy một Postgres server.

Chúng ta có thể cài đặt tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng:

Sau khi cài đặt xong, chúng ta tiến hành tạo một database cho dự án chúng ta đang tạo có tên là testapiserver.
Ví dụ trên Linux chúng ta sẽ chạy câu lệnh sau để khởi chạy postgres

Tiếp đến ta tạo database với tên như trên

Hiện tại chúng ta chỉ cần tạo database, các thiết lập tạo table, chúng ta sẽ tạo trưc tiếp từ code của dự án.

Thiết lập và cài đặt các thư viện hỗ trợ cho việc truy cập cơ sở dữ liệu

Để truy cập đến database chúng ta vừa tạo ở bước trên, chúng ta sẽ cần thêm một số thư viện bên ngoài để thực hiện công việc đó:

 1. Exposed: là một thư viện của JetBrains được sử dụng cho việc truy xuất database
 2. Hikari: thư viện để khởi tạo các cấu hình cần thiết cho cơ sở dữ liệu Postgres
 3. Postgresql: cung cấp JDBC driver, cái mà cho phép chúng ta tương tác với database

Để thêm các thư viện này, chúng ta mở file gradle.properties và thêm như bên dưới:

Việc này sẽ khai báo các thư viện và phiên bản cần sử dụng. Tiếp đến chúng ta mở file build.gradle và bắt đầu khai báo sử dụng cho dự án, tại khu vực dependencies ta thêm các dòng sau:

Sau đó, ở tab Gradle, chúng ta chọn sync để IntelliJ bắt đầu tải các thư viện cần thiết về.
Đến đây, chúng ta có thể bắt đầu chạy server.

Khởi chạy server

Chúng ta sẽ sử dụng System.getEnv() để đọc tất cả các giá trị tham số mà sever sẽ sử dụng để kết nối đến database postgres.

Đầu tiên, chọn Add Configuration… từ thanh công cụ. Sau đó ở menu bên trái ta chọn Kotlin.

Bắt đầu các thiết lập như sau:

 • Name: ta điền tên của thiết lập này, ở đây có thể đặt là Server.
 • Main class: click nút “…” và chọn AplicationKt
 • Use classpath of module: chọn là testapiserver.main
 • Environment variables: click vào nút Browser và điền các thông tin bên dưới

  Các thông tin có ý nghĩa lần lượt là

  • JDBC_DRIVER: thiết lập driver cho Postgres.
  • JDBC_DATABASE_URL: đường dẫn kết nối đến database, với testapiserver là database chúng ta cần kết nối.
  • SECRET_KEY: sử dụng cho việc hashing.
  • JWT_SECRET: sử dụng cho việc chứng thực

   Sau khi thiết lập màn hình Environment Variables sẽ như bên dưới

Cuối ta chạy lại dự án bằng cách nhấn vào nút Run trên thanh công cụ để đảm bảo dự án có thể chạy đúng và không xuất hiện lỗi.

Đến đây là hết phần 1 về các thiết lập và chạy server với Ktor sử dụng IntelliJ. Phần 2 chúng ta sẽ đi sâu vào các thiết lập từ code để cấu hình server làm việc với các API thực tế.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo