Sử dụng Ajax đơn giản với Django

Tram Ho

1. Giới thiệu chung

AJAX hiện nay đã trở thành một phần quan trọng của các ứng dụng web. AJAX cũng giúp Django rất nhiều trong việc tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian của người dùng. Tất cả các dịch vụ phổ biến đều sử dụng nó theo cách này hay cách khác. Các ứng dụng như Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Google Maps, Spotify, v.v không thể hoạt động mà không có AJAX.

Bạn sẽ phải sử dụng code AJAX tại một số điểm. Ngay cả trình tìm kiếm của Google cũng sử dụng AJAX. Bạn hẳn đã thấy những cụm từ gợi ý tìm kiếm đó trên thanh tìm kiếm trong khi gõ, đó là những kết quả được tạo ra bởi AJAX.

2. AJAX trong Django

Chúng ta đã nói sơ qua về AJAX và cách nó hiện diện trên các trang web. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu tại sao chúng ta cần AJAX trong Django. AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ). Nó là một tổ hợp các công nghệ được thực hiện để giải quyết vấn đề thiết yếu. Nó sử dụng các đối tượng XMLHttpRequest để truyền và nhận dữ liệu.

Vấn đề mà AJAX giải quyết

 • Yêu cầu từ trình duyệt của bạn để tải lại trang.
 • Máy chủ tiếp nhận và phản hồi tương ứng với các thư mới được thêm vào.
 • Quá trình tiếp tục mỗi khi bạn muốn đọc một thư mới.

Cách tiếp cận này rất tốn thời gian và không hiệu quả. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi người nhận yêu cầu phản hồi khẩn cấp. Rõ ràng, đó là một tình huống thực xảy ra đối với các trang web trước năm 2003.

Cuối năm 2003, tất cả các trình duyệt đã giải quyết vấn đề trên bằng cách sử dụng XHR. XHR là từ viết tắt của XMLHttpRequest (các đối tượng XMLHttpRequest). Các trình duyệt sử dụng đối tượng XHR để liên lạc với máy chủ. Quá trình truyền xảy ra mà không cần tải lại toàn bộ trang. API XMLHttpRequest đứng phía sau xử lý các yêu cầu XHR.

Bây giờ, hầu hết tất cả các trình duyệt đều có API XMLHttpRequest. Điều này khiến các ứng dụng như Gmail, Google Maps trở thành hiện thực.

Cách AJAX hoạt động trong Django

AJAX thực chất chỉ là sự kết hợp giữa 2 đối tượng JavaScript và XHR. Concept này rất đơn giản:

 • Mã JavaScript trên máy khách – Trình duyệt sẽ tạo ra một request khi một sự kiện xảy ra trên trang web. Mã JavaScript sẽ tạo một đối tượng XHR và được gửi dưới dạng request object đến máy chủ. Đối tượng XHR chứa một số dữ liệu/đối tượng dạng JavaScript. Đối tượng XHR cũng chứa URL hoặc tên của call-back function trên máy chủ.
 • Request được xử lý bởi máy chủ với một callback function – View function tương ứng hoặc callback function sẽ xử lý request. Nó sẽ gửi một respone thành công hoặc thất bại. Bởi vì request là không đồng bộ, phần còn lại của mã nguồn được thực thi mà không bị gián đoạn. Tại thời điểm đó, máy chủ sẽ xử lý request.
 • Response được trả lại là thành công hoặc thất bại – Response thành công có thể chứa một số dữ liệu máy chủ ở nhiều định dạng như:
  1. Dạng Text
  Định dạng Html (Phần này chứa các phần tử HTML).
  2. Dạng JSON
  Định dạng JSONP (cũng là JSON nhưng chỉ khi response đến từ một miền khác).
  Script (Phần này chứa một số JavaScript sẽ được thay đổi trong trang).
  3. Dạng XML
  Tương tự, một response thất bại cũng có thể được định dạng.
 • JavaScript sẽ thực thi theo response nhận được – Thông thường trình AJAX sẽ thực thi dựa theo dữ liệu từ máy chủ. Chúng ta có thể thay đổi các thành phần HTML hoặc chạy một số JavaScript. Nhiều thứ có thể sử dụng được nó.

3. Một ví dụ sử dụng AJAX trên thực tế

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một ứng dụng website đơn giản quản lý danh sách bạn bè sử dụng AJAX trong Django.

Thiết lập ban đầu

Chúng ta sẽ sử dụng thư viện jQuery để dễ dàng triển khai JavaScript; hơn nữa, chúng ta cũng sẽ sử dụng Bootstrap 4 để làm cho ứng dụng hoạt động tốt hơn.

Dưới đây là base.html template, bao gồm thư viện jQuery và khung bootstrap. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm các linkscript này một cách chính xác. Ngoài ra, lưu ý các khối contentjavascript, chúng sẽ được sử dụng sau này.

base.html

Tôi giả sử rằng bạn đã biết cách thiết lập Django. Nếu không, hoặc nếu bạn chưa quen với Django, vui lòng làm theo tài liệu của Django để có được những thiết lập ban đầu.

Bắt tay vào Code

Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ thời gian thực để thể hiện các POSTGET AJAX requests trong Django.

Chúng ta sẽ sử dụng kịch bản ScrapBook trong đó người dùng có thể tạo một người bạn và ứng dụng sẽ hiển thị nó một cách linh hoạt. Nó cũng sẽ kiểm tra xem nickname đã được sử dụng hay chưa bằng cách gửi yêu cầu GET đến máy chủ.


Hãy bắt đầu bằng cách tạo một ứng dụng Django có tên “my_app” bằng lệnh startapp. Hãy chắc chắn rằng bạn chạy lệnh manage.py sau đây tại nơi tệp tin manage.py tồn tại, tức là, trong thư mục dự án của bạn.

$ python manage.py startapp my_app

Sau khi tạo ứng dụng Django, hãy đảm bảo rằng bạn thêm nó vào trong INSTALLED_APPS trong file settings.py.

Tạo Models

Hãy tạo một model ví dụ cho một Friend với số lượng thuộc tính tối thiểu trong file models.py

Sau khi tạo các models, thực hiện makemigationsmigrate bằng cách chạy các lệnh sau.

Sau đó, chạy Django server.

$ python manage.py runserver

POST Request

Để submit được form, chúng tôi cần tạo một POST request cho máy chủ với tất cả các giá trị của form được điền bởi người dùng.

1. Tạo Forms

Hãy tạo Django form bằng cách kế thừa ModelForm. Trong FriendForm, tôi đã thay đổi trường dob và kích hoạt tiện ích DateField với một số thay đổi cho năm. Và cũng lưu ý rằng trong phương thức __init__, tôi đã cập nhật một thuộc tính HTML với form-control cho mọi trường của form để Bootstrap được bật trên mọi trường.

Cuối cùng, trong lớp con Meta, tôi đã bao gồm lớp phương thức và các trường có khả năng được hiển thị.

Lưu ý rằng tôi đã tạo một file mới có tên forms.py trong thư mục ứng dụng của mình, với nội dung như sau:

2. Tạo Views

Sau khi tạo form, hãy import FriendForm vào trong views. Có 2 views cần được cân nhắc trong phần này, và chúng là indexViewpostFriend.

 • indexView tạo đối tượng FriendForm, lấy tất cả các đối tượng friends từ cơ sở dữ liệu và gửi chúng đến index.html template, chúng ta sẽ thảo luận về nó sau.
 • postFriend là AJAX POST view, xử lý POST request. Bạn sẽ nhận thấy rằng nó tương tự như view thông thường, nhưng với một số thay đổi, chẳng hạn như JsonResponseserialize. Chúng ta sử dụng các phương thức này vì đây là một AJAX view, vì vậy chúng ta chỉ cần xử lý với JSON.

Nội dung file views.py như sau:

3. Tạo URLs

Đối với các views trên, hãy tạo đường dẫn URL cho từng view một. Lưu ý về tên được đặt cho đường dẫn postFriend, nó sẽ được sử dụng trong template được nhắc đến sau trong bài viết này.

Nội dung file urls.py như sau:

4. Tạo Templates

Bây giờ bạn đã tạo ra được backend, hãy chuyển sang phần frontend của bài viết này.

Trong index.html, trước tiên chúng ta sẽ extend từ base.html, điều này đã được nhắc đến trước đó trong bài viết này. Hơn nữa, chúng ta sẽ viết nội dung bên trong các blocks.

Template được chia thành hai phần. Phần đầu tiên render ra form, phần thứ hai hiển thị các đối tượng friends được lưu trữ trước đó trong bảng.

index.html

Bây giờ hãy chuyển sang phần JavaScript của bài viết này.

Khi submit form, ta sẽ serialize dữ liệu của form và tạo một AJAX POST request, sau đó gửi nó đến máy chủ.

Với request là successful, thêm hàng mới vào bảng.

Lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng reversed URL, được nhắc đến trong phần urls.py. Điều này giúp bạn không phải viết đường dẫn URL cứng.

Bạn có thể đặt reversed URL tag này vào trong thuộc tính HTML và sau đó fetch thuộc tính sau. Hãy đặt mã JavaScript này vào trong file js.

index.html

GET Request

Bây giờ hãy chuyển sang GET Request. Trong kịch bản hiện tại của chúng ta, trước khi gửi form, chúng ta có thể kiểm tra xem một nickname đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa bằng cách gửi nickname đã được nhập trở lại máy chủ.

Sau đây là ảnh chụp màn hình về những gì chúng ta sẽ xây dựng trong phần này.

1. Tạo Views

Hãy tạo view cho kịch bản này. Trong view checkNickName, trước tiên chúng ta lấy nickname đã được gửi bởi AJAX request và sau đó kiểm tra xem có người bạn nào có nickname này trong cơ sở dữ liệu không. Nếu nó đã tồn tại, thì chúng ta trả về với giá trị là False, ngược lại là True.

2. Tạo URLs

Đối với view ở trên, hãy tạo một đường dẫn URL có tên là validate_nickname.

3. Tạo Templates

Bây giờ, hãy viết AJAX GET request cho sự kiện focusout của trường input nick_name bằng cách lấy giá trị nick_name hiện tại và gửi nó đến máy chủ.

Sau một successful GET request, hãy thông báo xem nick_name có được chấp nhận hay không.

BONUS: Sử dụng Class-based Views

Nếu bạn có một số kinh nghiệm với Django, thì có lẽ bạn biết rằng bạn có thể tạo view theo function và theo Class. Hầu hết các developers lúng túng trong việc sử dụng chúng và khi nào thì sử dụng. Vì vậy, trong bài viết ngắn này, hãy chuyển đổi code FBV (function based view) ở trên thành code CBV (class based view).

Trong phần này, tôi sẽ kết hợp các function indexViewpostFriend thành một Class duy nhất gọi là FriendView, kế thừa lớp View và có 2 phương thức là getpost tương ứng.

Nội dung file views.py như sau:

Hãy viết urlpattern cho CBV đã thảo luận ở trên. Nội dung file urls.py như sau:

Để chuyển đổi từ FBV sang CBV, bạn cần thay đổi cả reverse URL pattern.

index.js

4. Kết luận

AJAX là cách tốt nhất để thực hiện các tác vụ không đồng bộ trong Django, ít nhất là ở quy mô nhỏ. Nếu bạn muốn thực hiện một tác vụ không đồng bộ ở quy mô lớn hơn, bạn có thể thực hiện lập trình socket trong Django hoặc sử dụng các thư viện JavaScript front-end như Angular, Vue hoặc React.

Nguồn tham khảo

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo