Sự ảo ma của * trong Python

Tram Ho

Trong bài viết này, mình sẽ chém gió về một số cách sử dụng khác nhau của a.k.a “*” trong Python

Tạo collections với các phần tử lặp lại:

Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng tương tự với tuple hay chuỗi:

Unpacking tập hợp tuần tự thành các biến riêng biệt

Với các biến mà ta không sử dụng ta có thể sử dụng _ để biểu diễn:

Các tiêu đề sau mình xin mạn phép để tiếng anh vì dịch ra thì nghe nó cũng khá thô và cũng không sát nghĩa lắm :V

Unpacking Elements from Iterables of Arbitrary Length
Lấy tất cả các phần tử ở giữa của list:


Lấy tất cả các phần tử còn lại của list:

Dùng vài cái * một lúc nó sẽ như này:

args and kwargs
Hãy thử xem hàm dưới đây:

Merging Different Types Of Iterables

Merging Two Dictionaries
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo