Các chỉ thị cấu trúc trong Angular

Tram Ho

What are structural directives?

Trong Angular có 3 loại directive :

 1. Component – directive cùng với template
 2. Structural directives – thay đổi DOM layout by thêm và xóa DOM element.
 3. Attribute directives – thay đổi giao diện hoặc hành vi của một element, component, hoặc another directive.
 • Các structural directives chịu trách nhiệm vè layout HTML. Chúng định định hình hoặc định hình lại cấu trúc của DOM, thường bằng cách xóa hoặc thêm hay thao tác với element.
 • Cũng như other directives, bạn có thể áp dụng structural directives với host element. Sau đó thì chúng thực hiện bất cứ điều gì nó phải làm với host element và con cháu của nó.
 • Ở đây tôi có nhắc đến host element tôi sẽ nói qua để mọi người hiểu
  Để biến một component thành một thứ gì đó hiển thị được trong DOM, bạn phải liên kết component với một elementDOM thì được gọi là host element, nó có thể listen event, update properties, có thể gọi các method trên đó.

Đối với Directive . Nó là một element mà directive được attach vào. vi dụ h1 là host element

Đối với Component , nó là selector của component

Bạn sẽ thấy có 3 directive hay dùng ngIf, ngFor, ngSwitch

Ở đây tôi sẽ không nói đến cách sử dụng chúng vì nó không khó lắm đâu. mà tôi sẽ tập trung giải thích chúng hoạt động ra sao.

Chúng ta đang nói về directive trong bài này có nghĩa là chúng ta đang nói về ngIfNgIf. NgIf thì đang tham chiếu đến directive class còn ngIf thì tham chiếu đến tên attribute của directive.

Directive class thì đề cập tới properties của nó và những gì mà nó thực hiện. attribute name khi mà nói về cách áp dụng chúng nên một element HTML template.

Như ở trên đâu bài viết tôi có liệt kê ra 3 loại directive trong Angular thì một trong số đó là attribute directive thay đổi giao diện hoặc hành vi của một element, component, hoặc another directive. Nó có thể được áp dụng nhiều attribute directive trên một host element.

Đối với structural directives thì chỉ có thể áp dụng trên một host element. Chúng ta đâu thể vừa sử dụng ngIf , ngFor hoặc ngSwitch cho một host element được phải không. Vâng tất nhiên là Angular chả cho phép bạn làm điều đó đâu.
Nếu bạn thử cho cùng *ngIf, *ngFor vào cùng element

Lý do là:

Structural directive như ngFor có thể thực hiện những việc phức tạp của host element and child element. Nên sẽ rất khó để tìm ra directive nào được áp dụng trước hoặc sau hay hủy bỏ tác dụng của nhau.
Khi có hai chỉ thị thì chúng ta lịa không thể quyết định cái nào ưu tiên hơn.

Cách mà directive hoạt động như thế nào ?

 1. Chúng ta sẽ timg hiểu thông qua *ngIf

Thực tế như chúng ta thấy thì nó không sử dụng CSS để hide đi mà nó thêm và xóa chúng khỏi DOM

Khi điều kiện sai thì nó sẽ xóa host element khỏi DOM. Tách nó khỏi DOM event, tách khỏi component khi nó phát hiện sự thay đổi và destroy nó. Các component và DOM nodes có thể được thu thập rác và giải phóng bộ nhớ.

 1. Liệu xóa chúng khỏi DOM có tốt hơn khi mà hide đi không ?

Sự khác biệt giữa việc ẩn và xóa không có ý nghĩa nhiều nếu đó là đoạn text đơn giản. Nó chỉ thực sự khác biệt khi mà component sử dụng nhiều tài nguyên.

Nếu khi ẩn đi một component nhé thì hành vi của nó vẫn hoạt động , vẫn được attach vào DOM, tiếp tục listen event. Angular vẫn có thể theo dõi sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến data binding. Như vậy dù component bị ẩn đi thì nó vẫn tiếp tục hoạt động.

Chúng ta có thể thấy mặt đươc như :

 • Việc hiển thị lại nhanh chóng, trạng thái trước đó của component được giữa nguyên và luôn săn sàng hiển thị. Component không khởi tạo lại đây là một hoạt động có thể tốn kém.

Bên trong *ngFor có gì ?

 • Directive ngForOf thương được sử dụng ở dạng shorthand *ngFor. Như ví dụ này thì template sẽ được hiển thị cho mỗi vòng lặp là nội dung của một element có chưa directive.

<li *ngFor="let item of items; index as i; trackBy: trackByFn">...</li>

Local variables

NgForOf cho phép alias các biến local được export :

 • $implicit: T: Giá trị của phần tử hiện tại trong danh sách lặp
 • index: number: index của lần lặp hiện tại
 • count: number: Số lượng phần tử trong danh sách
 • first: boolean: True: Nếu là phần tử đầu tiên trong danh sách
 • last:boolean: True: Nếu là phần tử cuối cùng trong danh sách
 • even: true: Nếu đây phần tử ở index chẵn
 • odd: true: Nếu đây phần tử ở index lẻ

Chúng ta có thể truy xuât các biến trong *ngFor được export có 2 kiểu như sau:

Change propagation

 • Khi content của vong lặp thay đổi ngForOf thực hiện các thay đổi tương ứng với DOM:
 1. Khi một item được thêm vào, một instance mới của template được thêm vào DOM
 2. Khi một item được xóa , instance template cảu nó sẽ bị xóa khỏi DOM.
 3. khi các item được sắp xếp lại các template tương ứng với chúng sẽ được sắp xếp lại trong DOM.

Trong *ngFor có config giúp cải thiện hiệu năng của nó là tùy chình thuật toán tracking default, nó cung cấp chho chúng ta trackBy với ngForOf. trackby cung cấp với 2 tham số đầu vào indexitem. Angular sẽ tracking giá trị thay đổi theo hàm trả về.

*ngIf ?

 • Đây là một structural directive để hiển thị phần view (template) theo một điều kiện
 • Đây là structural directive được sử dung phổ biến nhất và mặc đinh template else là blank
 • Dạng shorthand của nó *ngIf="condition", thường được sử dụng để cung cấp như một thuộc tính của element neo cho template được insert. Angular cũng mở rộng điều này thành một cú pháp rõ rang hơn, trong đó element neo được chưa trong template

shorthand syntax:

Simple form with expanded syntax:

Form with an “else” block:

Inside NgSwitch directives

Đây là cú pháp

 • Giá trị của biểu thức được assign cho [NgSwitch] nếu có thì được hiển thị
 • Bản thân [NgSwitch] không phải là một structural directive . Nó chỉ là một attributes directive kiểm soát hành vi của hai directive chuyển đổi khác. Đó chính là nguyên nhân tại sao chung ta viết là [NgSwitch] chứ không phải *ngSwitch
 • NgSwitchCase and NgSwitchDefault là structural directive. Bạn sẽ attach chúng vào phần tử thì trông nó sẽ như vậy
  (<some-element *ngSwitchDefault>...</some-element>)
  Một NgSwitchCase show host element khi mà giá trị của nó khớp với giá trị switch. NgSwitchDefault sẽ hiển thị khi các case anh em nó không có khớp giá trị . Các bạn thấy nó cũng gần như mấy switch bên ngôn ngữ khác à.

Nguồn tham khảo :

https://angular.io/guide/structural-directives

https://angular.io/guide

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo