String Pool là gì ?

Tram Ho

1. String pool là gì ?

 • String pool là một vùng nhớ đặc biệt nằm trong vùng nhớ Heap (Heap memory), dùng để lưu trữ các biến được khai báo theo kiểu String.
 • String pool giúp tối ưu hoá việc lưu trữ và sử dụng vùng nhớ khi khai báo biến String, giúp hạn chế tình trạng tràn bộ nhớ Java Heap Space.

Sơ lược về String.

 • String là một immutable class. Vậy immutable class là gì ? Immutable class là là một lớp bất biến, các thuộc tính của nó không bao giờ bị thay đổi và chỉ có thể thiết lập lúc khởi tạo.
 • Biến khai báo theo kiểu String khi được tạo ra sẽ được lưu vào String Pool.
 • Có 2 cách để khai báo biến kiểu String:

Cách 1:

Cách 2:

Hai cách trên có vẻ là giống nhau nhưng thật ra thì không phải vậy.

2. String pool và cách thức làm việc.

Ở ví dụ trên:

Cách 1:

 • Khi khai báo bằng cách 1: Java sẽ truy cập vào String Pool, rồi tìm ở trong Pool ô nhớ nào có cùng giá trị với nó, nếu tìm thấy thì sẽ tham chiếu đến địa chỉ của ô nhớ đó, còn không thì nó sẽ tạo ô nhớ mới ở trong Pool rồi sẽ thực hiện việc tham chiếu.
 • Khai báo biến String s1 = “Cat”, nó sẽ tạo mới trong String Pool một ô nhớ có giá trị là “Cat” vì lúc này ở trong Pool chưa có ô nhớ nào giá trị đó.
 • Lúc khai báo String s2 = “Cat”; nó tìm thấy trong Pool giá trị một ô nhớ có giá trị là “Cat “, s2 chỉ việc tham chiếu đến địa chỉ của ô nhớ này. Như vậy s2 đã có giá trị là “Cat” nhờ vào việc tham chiếu mà không cần phải tạo 1 ô nhớ khác.
 • Vì s1 và s2 cùng tham chiếu đến cùng một địa chỉ ô nhớ vùng nhớ heap nến s1 == s2

Cách 2:

 • Khi khai báo biến cách 2: Java sẽ không tạo ô nhớ mới ở bộ nhớ String Pool mà sẽ tạo ở Java Heap Space. Và khi đó nó sẽ luôn luôn tạo ô nhớ mới cho dù đã có sẵn những ô nhớ khác có cùng giá trị.
 • String s3 = new String(“Cat”), dòng này sẽ tạo 1 ô nhớ ở Java Heap Space có giá trị là “Cat”, biến s3 này sẽ tham chiếu địa chỉ của ô nhớ đó.
 • Và nếu có: String s4 = new String(“Cat”), tương tự dòng này cũng sẽ tạo 1 ô nhớ khác ở Java Heap Space cũng có giá trị là “Cat” (không giống ở trên là sẽ tìm ô nhớ nào có giá trị như vậy rồi tham chiếu đến nhé), biến s4 này sẽ tham chiếu đến địa chỉ của ô nhớ mới.
 • Và vì s3 và s4 ko tham chiếu đến cùng địa chỉ ô nhớ ở vùng nhớ heap nên s3 != s4

3. So sánh String

 • Có 2 cách so sánh string: sử dụng toán tử == và sử dụng phương thức equals().
 • Toán tử == so sánh sự tham chiếu của đối tượng, sự giống nhau về vùng nhớ. Vì thế, nếu 2 đối tượng string a và b cùng tham chiếu đến một literal trong string pool, hoặc cùng tham chiếu đến một object trong vùng nhớ heap thì a == b sẽ trả về true. Ngược lại, sẽ trả về false
 • Phương thức equals() được override trong lớp String. Nó kiểm tra giá trị của chuỗi kí tự lưu trữ trong string object. Vì thế, nếu a và b cùng chứa chuỗi kí tự như nhau thì a.equals(b) luôn trả về true, bất kể chúng có tham chiếu tới đâu đi nữa.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo