State và Props trong ReactJS

Tram Ho

Hello các bạn, tiếp tục seri tìm hiểu về ReactJs hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai thứ mình cho là thú vị nhất của ReactJs là StateProps.

1. State

State bạn có thể hiểu đơn giản là một nơi mà bạn lưu trữ dữ liệu của Component, từ đó bạn có thể luân chuyển dữ liệu đến các thành phần trong Component và đến các Component khác. Chúng ta nên tối giản State nhiều nhất có thể và giới hạn số lượng Component sử dụng State. Ví dụ nếu có 10 Components cần phải sử dụng dữ liệu từ State thì thay vì lưu dữ liệu ở cả 10 Components thì chúng ta nên tạo một component cha để lưu dữ liệu của tất cả, khi đó việc quản lý state sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ thấy việc quản lý State một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng khi ứng dụng của bạn ngày càng phìng to và logic trở nên phức tạp.

Using State

Ví dụ dưới đây sẽ cho các bạn thấy cách sử dụng State trong ReactJs:

App.jsx

main.js

2. Props

Điểm khác biệt chính giữa state và props đó là props có tính bất biến, không thay đổi được. Đó là lý do vì sao Component cha nên định nghĩa state có thể thay đổi được giá trị, trong khi Component con chỉ nên sử dụng dữ liệu từ Component cha và không thể thay đổi giá trị của nó.

Using props

Khi muốn gán giá trị của Props từ Component cha cho Component con chúng ta chỉ cần thêm các thuộc tính và giá trị khi gọi đến Component con từ Component cha:

App.jsx

Khi gọi đến this.props.headerProp trong App thì nó sẽ tìm đến giá trị của props tương ứng – ở đây là headerProp được gán trong component cha.

main.js

Như chúng ta có thể thấy, component App được gán 2 props là headerProp = "Header from props..."contentProp = "Content from props...".

Default props

Bạn có thể gán một giá trị default cho props thay vì phải gán giá trị cho nó từ Component cha với method defaultProps:

App.js

Cách sử dụng này cũng sẽ cho kết quả tương tự như trên.

State and Props

Ví dụ dưới đây sẽ giúp các bạn hình dung được cách sử dụng kêt hợp cơ bản giữa State và Props trong ứng dụng. Chúng ta gán giá trị cho state trong Component và truyền giá trị đó xuống Component con bằng cách sử dụng props. Dưới Component con thì việc lấy giá trị của props cũng sẽ như bình thường thí.props.{Tên props}.

App.jsx

main.js

Kết quả sẽ tương tự như hai trường hợp trên, điểm khác biệt duy nhất đó là chúng ta gán giá trị cho props từ giá trị của state. Mà tính chất của state là có thể thay đổi được vì vậy khi bạn muốn thay đổi giá trị của props bạn chỉ cần thay đổi giá trị của state, khi giá trị của props trong Component con cũng sẽ được thay đổi theo giá trị của State.

3. Props validation

Sử dụng thuộc tính validation là một cách hữu hiệu để validate các giá trị của component. Nó sẽ giúp tránh được các lỗi trong quá trình phát triển ứng dụng và cũng giúp cho các component dễ đọc hơn khi nó xác định trước cách sử dụng của các component.

Validating Props

Trong ví dụ dưới đây, ta sẽ tạo component App với tất cả các props cần sử dụng. App.propTypes được sử dụng để validate props. Nếu một trong số giá trị của props không thỏa mãn điều kiện validate thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong console. Chúng ta sẽ tạo ra giá trị default cho các props để kiểm tra các validate đã tạo. Nếu giá trị của props pass validate thì giá trị của nó sẽ được hiển thị, nếu không thì thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong console.

App.jsx

main.js

4. Component API

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về React Component APi. Chúng ta sẽ thảo luận về 3 methods: setState(), forceUpdateReactDOM.findDOMNode(). Trong ES6, chúng ta sẽ sử dụng this.emthod.bind(this) trong các ví dụ ở dưới.

Set State

setState() là method để cập nhật giá trị của state trong component. Nó sẽ không xóa bỏ đi state mà chỉ là thay đổi giá trị của nó.

Ban đầu giá trị của data là một mảng rỗng. Mối lần người dùng click vào button, giá trị của data sẽ được thêm vào giá trị mới setState.... Nếu chúng ta click 3 lần giá trị của data sẽ là: data = ["setState...", "setState...", "setState..."].

Find Dom Node

Đối với các thao tác với cây DOM, chúng ta có thể sử dụng ReactDOM.findDOMNode() method. Đầu tiên chúng ta cần import thêm ‘react-dom’.

Bây giờ khi người dùng click vào button thì element có id = “myDiv” sẽ chuyển sang màu xanh.

5. Component Life Cycle

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu về Life Cycle của component.

Lifecycle methods

  • componentWillMount sẽ được thực thi trước khi component được render, trên cả phía server và client.
  • componentDidMount sẽ được thực thi khi componet được render chỉ ở phía client. Đây là nơi gọi đến các AJAX request và DOM hoặc là update state. Nó cũng được sử dụng khi gọi đến các Framework Javascript khác và các function delay như là setTimeout hoặc setInterval.
  • componentWillReceiveProps được thực thi ngay khi giá trị của props được update và trước khi các cái render khác được gọi đến. Chúng ta kích hoạt nó từ setNewNumber khi state được update.
  • shouldComponentUpdate sẽ trả về true hoặc false. Nó sẽ xác định component sẽ được update hoặc không. Giá trị của nó được gán giá trị mặc định là true. Nếu bạn chắc chắn là component không cần phải render lại khi state hoặc props được update thì bạn có thể return về false.
  • componentWillUpdate sẽ được gọi trước khi render.
  • componentDidUpdate sẽ được gọi sau khi render.
  • componentWillUnmount sẽ được gọi sau khi unmount component từ DOM.

OK, bài hôm nay đến đây thôi nha, hẹn gặp mọi người ở bài sau trong seri ReactJs từ cơ bản đến nâng cao

6. References

Nội dung bài viết trên được mình tham khảo trong chuỗi tutorial về ReactJs: https://www.tutorialspoint.com/reactjs/index.htm

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo