SQL cho người mới bắt đầu (Phần 1): Chọn

Tram Ho

Đây là bài viết đầu tiên trong sê ri SQL For Beginers. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn SELECT

1. Setup

Các ví dụ trong bài sử dụng những bảng dưới đây.
(các bạn có thể thực thi những câu query trong bài bằng tool online free SQL Fiddle)

2. Wildcard *

Kí tự * là một wildcard. Dùng cách thức select này cũng giống như yêu cầu ” mang cho ta tất cả các cột nhìn thấy được trong bảng”.

Ở ví dụ trên, khi ta thực hiện câu query, tất cả dữ liệu của tất cả các cột được hiển thị.
Kí tự wildcard cũng có thể được sử dụng ở trong câu select với nhiều bảng. Ở ví dụ dưới đây ta có 2 bảng được join với nhau, và ta sẽ query tất cả các cột ở cả 2 bảng.

3. Columns

Trong nhiều trường hợp, ta không cần thiết phải select tất cả các cột trong bảng, mà chỉ cần lấy ra một vài cột cụ thể, trường hợp đó ta có thể select bằng tên cột.

4. Alias

  1. Column Alias

    Ta có thể thay đổi tên của các column trả về (thay đổi giá trị trả về chứ không thay đổi cấu trúc bảng) thông qua alias. Ví dụ dưới đây ta có 2 aliase. Cái thứ nhất không phải case-sensitive, còn cái thứ 2, sử dụng double-quote, để ép kiểu hiển thị case-sensitive tên cột như mong muốn.

  1. Table Alias

    Table aliase cải thiện tính dễ đọc, hiểu của câu query khi độ phức tạp của query tăng lên (join, subquery…). Ở ví dụ tiếp theo, ta có ‘e’ là alias cho bảng employees và ‘d’ là alias cho bản departments.

5. Functions

Danh sách select cũng có thể bao gồm các function (có thể là buil-in function hoặc các PL/SQL function bạn tự định nghĩa). Ví dụ sau sử dụng function UPPER để biến string có chưa lower case text thành upper case text.

Oracle cung cấp khá nhiều build-in function. Tham khảo Oracle built-in function list

6. Expressions

Các expression cũng có thể được liệt kê trong select list, bao gồm các expression về toán học.

7. Scalar Subqueries

Scalar subquery là các subquery mà chỉ trả về môt record và record đó chỉ bao gồm một cột. Scalar subquery cũng có thể liệt kê trong select list như trong ví dụ dưới.

Nguồn tham khảo: https://oracle-base.com/articles/misc/sql-for-beginners-the-select-list

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo