Spring Batch – Series – 2 – Kho lưu trữ công việc

Tram Ho

Tại bài báo này mình sẽ thực hiện tạo một JobRepository.

JobRepository là gì ?

1. Khái niệm.

 • CRUD trong SQL:

  Operation  SQL
  CreateINSERT
  ReadSELECT
  UpdateUPDATE
  DeleteDELETE
 • JobRepository

  Repository responsible for persistence of batch meta-data entities.

  Nhiệm vụ thực hiện lưu trữ và đưa thông tin đôi tượng (object) vào đúng bản cài đặt của Spring Batch.

  TableObject
  BATCH_JOB_INSTANCEJobInstance
  BATCH_JOB_EXECUTIONJobExecution
  BATCH_JOB_EXECUTION_PARAMSJobParameters
  BATCH_STEP_EXECUTIONStepExecution
  BATCH_JOB_EXECUTION_CONTEXTExecutionContext
  BATCH_STEP_EXECUTION_CONTEXTExecutionContext

2. Tạo một project demo.

Truy cập vào spring initializr để tạo một project

 • Add các thư viện cần thiết vào project:

  Tables

 • Click chọn:

  Tables

3. Cài dặt resource.

 • Tại file application.properties thực hiện config khởi tạo tables.

 • Tạo một class config connect database MySQL

 • Tạo config cho jobRepository

 • Thực hiện run lần dầu ta được một nhóm tables hệ thống của Spring Batch

  Tables

4. Class Controller

 • Tiếp theo tạo một class controller gửi một request url để thực hiện tạo một JobExecution

5. Kiểm tra

 • Thực hiện gửi một request “/jobRepository”

  Tables

 • Kiểm tra Job với tên “jobName” đã được đăng ký được chưa.

  Tables

 • Đã đang ký params ở của job thành công chưa.

  Tables

Vậy là đã thực hiện đăng ký thành thành công một Job thông qua class jobRepository.

Có gì không đúng mong mọi người góp ý.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo