Vài điều về các tuyến đường ray

Tram Ho

Tính năng resources trong routes là rất hữu ích, nhưng khi bắt đầu với RoR, một số tính năng được xây dựng trên nó có thể khiến bạn khó mà tự giải thích được.
Bài viết sẽ giúp bạn hiểu và có thể sử dụng routes một cách hiệu quả! ?

basic information about resources

Resources giúp bạn viết một cách ngắn gọn hơn nhưng mô tả một cách đầy đủ các route cơ bản trong ứng dụng của bạn. Khi bạn xác định một resources route, nó sẽ tạo các route cho tất cả các action CRUD cho bạn theo quy ước rails (rails conventions).

resource and resources

Sự khác biệt rõ ràng đầu tiên giữa resourcesresources, có nghĩa là resource là số nhiều (plural) hoặc số ít (singular).

Routes được tạo ra với resources: gồm 7 routes

PrefixVerbURI PatternController#action
usersGET/users(.:format)users#index
POST/users(.:format)users#create
new_userGET/users/new(.:format)users#new
edit_userGET/users/:id/(.:format)users#edit
userGET/users/:id/(.:format)users#show
PUT/ PATCH/users/:id/(.:format)users#update
DELETE/users/:id/(.:format)users#destroy

Trong khi đó, Routes được tạo ra với resource là :

PrefixVerbURI PatternController#action
new_usersGET/users/new(.:format)users#new
edit_usersGET/users/(.:format)users#edit
usersGET/users/(.:format)users#show
PUT/ PATCH/users/(.:format)users#update
DELETE/users/(.:format)users#destroy
POST/users(.:format)users#create

Như bạn thấy không có ID trong các route pattens khi sử dụng resourceresource không tạo ra bất kỳ route nào mà được xử lý với action index.

Vậy khi nào thì sử dụng resource ? ??

Ez! Đôi khi, bạn tra cứu mà không cần tham chiếu đến ID. Ví dụ: bạn muốn /profile luôn hiển thị profile của người dùng hiện đang đăng nhập. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng singular resource để ánh xạ /profile (thay vì /profile/: id) với action show.
Hoặc ví dụ khác, một user thường thuộc 1 organization duy nhất, do đó để xem profile của organization đó, ta có thể có 2 routes:

  1. /organizations/:id
  2. /organization #simply

Ở đây, việc triển khai route theo cách thứ 2 có ý nghĩa hơn, đúng không nhỉ? Bạn lấy đối tượng organization từ association với user:

only and except

Nếu bạn muốn chỉ có các route cụ thể của resource(s) route , bạn có thể thêm các exceptions trong “only” hoặc “except”

Generated Routes sẽ là :

collection route?

Bằng cách sử dụng collection, bạn có thể thêm các routes bổ sung vào controller. Bạn chỉ cần tạo một collection route mới và xác định một phương thức có cùng tên với method trong controller. như bạn thấy cả hai cách tạo COLLECTION đều hoạt động:

member in route?

member giống như collection nhưng chúng có một id trong route được tạo, có nghĩa là route này thuộc về một thành viên của resource

Và cũng có hai cách tạo MEMBER:

Alright! Bằng cách sử dụng các phương pháp này, code của bạn sẽ clean và dễ đọc hơn.
Hẹn gặp lại ở post tiếp theo ! ??

Reference

  1. Maybe you don’t know these about Rails routes!
  2. Routing in Rails
  3. Routing
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo