Đính kèm email SMTP mà không lưu tệp mà không phụ thuộc Spring Boot

Tram Ho

Dưới đây là mã samle & instuctions để gửi tệp đính kèm email bằng cách chuyển đổi InputStream thành mảng byte sau đó chuyển đổi mảng byte thành Base64.

Dữ liệu atachment CSV

Cho phép dữ liệu ban đầu cho csv atachment

Tải dữ liệu tệp csv vào StringWriter

Gửi email đính kèm

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo