Thiết lập dự án nút với bản thảo

Tram Ho

Introduction

 • Như chúng ta đã biết JS là ngôn ngữ kiểu [dynamic type](https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language#Static_versus_dynamic_typing).
 • Typescript giúp có thể đọc và code JS như static type thay vì dynamic type.
 • Bài viết này chú trọng tới cài đặt một dự án với typescript.

Let’s start

 1. Initializing an Npm project
 • Cùng khởi tạo nhanh project NodeJS:
 1. Installing Dependencies
 • Chúng ta khởi tạo xong project. Phần tiếp theo cần cài đặt các gói phụ thuộc để có thể chạy được typescript
 • Option -D viết tắt cho: --save-dev.
 • Tiếp theo cài đặt express framework:
 • Câu lệnh thứ hai trên cài đặt Express types. Sở dĩ chúng ta cần package này vì TypeScript và Express là các package độc lập nhau do vậy không có cách nào để Typescript biết về các kiểu của các classs trong Express.
 1. Configuring TypeScript
 • Typescript sử dụng file tsconfig.json để cấu hình trình biên dịch cho project. Do vậy chúng ta khởi tạo file tsconfig.json cùng cấp với file package.json với nội dung như dưới:

 • Cùng nhìn qua một vài tùy chọn trên và chúng làm gì:
  • module: Chỉ định phương thức khởi tạo module. Node sử dụng commonjs.
  • target: Level của output ( ở đây là es6)
  • moduleResolution: giúp trình biên dịch tìm ra việc import sẽ tham chiếu tới đâu. Giá trị node -> bắt chước cơ chế phân phân giải module của node.
  • outDir: Nơi lưu file .js sau khi được biên dịch. Chúng ta lưu trong folder dist.
 • Note: Bạn có thể làm việc này tự động bằng câu lệnh: tsc --init 😄
 • Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình Typescript linting cho project. Chạy câu lệnh sau để khởi tạo file tslint.json:

 • Mở file tslint.json và thêm tùy chọn no-console như dưới:

 • Theo mặc định, Typescript linter sẽ chặn console, muốn sử dụng chúng ta cần thêm rule như trên.
 1. Updating the Package.json file
 • Cùng tạo script start giúp chúng ta biên dịch code Typescript ra file .js và chạy chúng. Cập nhật lại file package.json như dưới:

 • Chúng ta đã cập nhật lại main path. Và tạo script start: khởi chạy tsc trước và sao đó chạy lệnh node. Việc này cho phép chúng ta biên dịch trước và chạy kết quả sau khi biên dịch với node.
 1. Setting up the folder structure
 • Chúng ta sẽ tạo folder src cùng cấp với file package.json và tạo một file app.ts bên trong nó như dưới:

 • Đến thời điểm này bạn nên có cấu trúc thư mục như dưới:

 1. Create and running a basic Express Server
 • Chúng ta đã cấu hình Typescript và Typescript linter, tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng Node Express Server. Với nội dung trong file app.ts như dưới.

 • Đoạn code trên tạo một server Node đơn giản lắng nghe trên port 3000. Cùng chạy ứng dụng với câu lệnh sau.

 • Khi câu lệnh thực thi hoàn tất bạn nên thấy thông báo server đang chạy trên port 3000:

 • Và cấu trúc thư mục sẽ trông như thế này ( folder dist được “xinh” ra với các file bên trong):

 • Bạn cũng có thể truy cập local với đường link: localhost:3000.

 • Nếu muốn bạn cũng có thể mở file dist/app.js để xem phiên phản biên dịch của Typescript code. 😉
 • Nice! như vậy chúng ta đã setup thành công cho project Node sử dụng Typescript!

Conclusion

 • Cảm ơn bạn đã theo dõi tới đây và chúc bạn:

Happy coding with Typescript

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo