Session trong Laravel 6 như thế nào?

Tram Ho

1. Session là gì?

Session theo tiếng anh là phiên. Đúng vậy session giúp chúng ta lưu lại một phiên làm việc của người dùng. Một phiên có hiệu lực khi bạn gắn và mất khi bạn xóa đi hoặc đóng trình duyệt. Phiên rất hữu ích cho chúng ta để xác thực người dùng vì vậy chúng rất hữu ích cho các developer.

2. Cách sử dụng session trong Laravel 6

2.1 Lấy session

2.1.1 Lấy thông qua Request

Nếu Session không tồn tại thì xử lý như thế nào?

2.1.2 Lấy thông qua Session

2.1.3 Lấy toàn bộ dữ liệu Session

$data = $request->session()->all();

2.1.4 Kiểm tra tồn tại session

2.1.5 Xài một lần rồi bỏ

2.1.6 Xóa session

Kết Luận

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Session trong laravel 6. Bản thân mình nghĩ chỉ nên nhớ một cách sử dụng thôi thì tốt hơn là nhớ nhiều cách vì chúng làm việc cũng tương tự nhau. Bản thân mình thì sử dụng Request để làm mọi thứ với session vì nó tiện hơn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo