SASS P5 – Control Directive & Expressions

Tram Ho

Phần này sẽ gồm 4 phần chính: IF, FOR, EACH, WHILE

1. if

Kiểm tra một câu lệnh điều kiện và trả về một giá trị tương ứng

Kết quả

2. for

Sử dụng vòng lặp @for cho các trường hợp biết trước số lần lặp lại khối lệnh.

Kết quả

3. each

Vòng lặp @each dùng để lặp dữ liệu trong list hoặc map. Lưu ý trong SASS không có kiểu dữ liệu là mảng nhé

Kết quả

4. while

Vòng lặp @while sẽ thực hiện lặp đi lặp lại một khối công việc đến khi nào điều kiện đã cho còn là đúng.

Kết quả

Chia sẻ bài viết ngay