RxJS – Toán tử kết hợp

Tram Ho

Combination Operators cho phép kết hợp thông tin từ nhiều Observable lại. Thứ tự, thời gian và cấu trúc của kết quả trả ra là điểm phân biệt chính giữa các operator này. Dưới đây là một số operator thường được sử dụng.


1. combineLatest

Operator này thường được sử dụng khi có nhiều Observable tồn tại trong thời gian dài, và kết quả của chúng cần dựa vào nhau để tính toán hoặc thực hiện hành động nào đó. combineLatest sẽ không trả ra giá trị cho đến khi từng Observable trả ít nhất một giá trị.

Output operator là một array, trong đó từng phần tử là kế quả của Observable được viết trong operator theo thứ tự đó.

2. forkJoin

Đồng thời gọi tất cả các Observable, khi tất cả kết thúc, trả ra dữ liệu cuối cùng của tất cả các Observable đó.

3. merge

Biến nhiều Observable thành một Observable chạy song song. Trả ra kết quả mỗi khi một Observable con trả ra kết quả.


Trên đây là một số Combine Operator. Nguồn tham khảo:
https://www.learnrxjs.io/operators/combination/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo